19. 1. 2020  16:21 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N423Z0_4I - Základy reaktorov (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N423Z0_4I
Názov predmetu: Základy reaktorov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: biotechnológia - inžiniersky (výberový), 1. semester
biotechnológia - inžiniersky (výberový), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Absolvovanie predmetu je podmienené úspešným vyriešením dvoch príkladov s možnosťou použitia výpočtovej techniky a z písomného testu z teórie.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je naučiť základné princípy chemickej kinetiky a výpočtov základných typov homogénnych chemických reaktorov: ideálne miešaný vsádzkový a prietokový reaktor a prietokový rúrkový reaktor.
 
Stručná osnova predmetu:
1.Stechiometria, základné pojmy a definície (dotácia 2/2)
 
a.Stechiometria, jednoduché a zložité reakcie, rozsah reakcie, rýchlosť chemickej reakcie, rýchlosť vzniku zložiek, stupeň premeny, selektivita, výťažok
b.Rýchlostná rovnica, Arrheniova rovnica, poriadok reakcie, kinetika zložitých reakcií

2.Vsádzkový reaktor (dotácia 3/3)
 
a.Použitie vsádzkových reaktorov, priemyselné aplikácie. Materiálová bilancia, zmena objemu pri chemickej reakcii
b.Návrh vsádzkového reaktora, Merný výkon reaktora. Optimálny reakčný čas
c.Optimálny teplotný režim. Zložité reakcie vo vsádzkovom reaktore.Neizotermický vsádzkový reaktor

3.Rúrový prietokový reaktor (dotácia 3/3)
 
a.Prietokový rúrkový reaktor. Definícia piestového toku. Materiálová bilancia. Entalpická bilancia
b.Návrh rúrkového reaktora. Jedna reakcia, zložité reakcie
c.Ustálený a neustálený stav. Adiabatický reaktor, reaktor s výmenou tepla

4.Prietokový reaktor s mechanickým miešaním (dotácia 3/3)
 
a.Miešaný prietokový reaktor. Predpoklady dokonalého miešania. Materiálová bilancia CSTR. Entalpická bilancia CSTR
b.Porovnanie objemu CSTR a reaktora s piestovým tokom. Kaskáda miešaných prietokových reaktorov, zložité reakcie v CSTR. Poloprietokový reaktor
c.Adiabatický reaktor s dokonalým miešaním, reaktor s výmenou tepla. Viacnásobné ustálené stavy. Zapálenie zahasenie reaktora.

5.Určovanie kinetických parametrov (dotácia 2/2)
 
a.Určovanie kinetických parametrov: mikrokinetické a makrokinetické prvky, princíp prenosu údajov, návrh experimentu, laboratórne reaktory
b.Určovanie kinetických parametrov z lab. údajov zo vsádzkového reaktora, PFR, CSTR, jednoduché a zložité reakcie

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MARKOŠ, J. -- LABOVSKÁ, Z. Reaktorové inžinierstvo I. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2013. 325 s. ISBN 978-80-227-4056-2.
MARKOŠ, J. -- LABOVSKÁ, Z. Zbierka riešených príkladov z reaktorového inžinierstva I. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2014. 225 s. ISBN 978-80-227-4141-5.
FOGLER, H S. Elements of Chemical Reaction Engineering. New York: Prentice Hall PTR, 1999. 959 s. ISBN 0-13-531708-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: