18. 1. 2020  0:53 Bohdana
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N423Z4_4B - Základy reaktorového inžinierstva (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N423Z4_4B
Názov predmetu: Základy reaktorového inžinierstva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: chemické inžinierstvo - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
tri písomky počas semestra - 50% celkového hodnotenia
skúška - písomná a ústna - 50 % celkového hodnotenia
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je naučiť základné princípy chemickej kinetiky a výpočtov základných typov homogénnych chemických reaktorov: vsádzkový reaktor, prietokový reaktor a prietokový rúrkový reaktor. Určovanie kinetických parametrov z laboratórnych údajov.
 
Stručná osnova predmetu:
1.Úvod, základné pojmy a definície (dotácia 4/6)
 
a.Stechiometria, jenoduché a zložité reakcie, rozsah reakcie, rýchlosť chemickej reakcie, rýchlosť vzniku zložiek, stupeň premeny, selektivita, výťažok
b.Sústavy s chemickou reakciou termodynamika: reakčné teplo, reakčná entalpia, rovnováha pri chemickej reakcii. Rýchlostná rovnica, Arrheniova rovnica, poriadok reakcie, kinetika zložitých reakcií

2.Vsádzkový reaktor (dotácia 6/9)
 
a.Použitie vsádzkových reaktorov, priemyselné aplikácie. Materiálová bilancia, zmena objemu pri chemickej reakcii. Entalpická bilancia, adiabatický vzrast teploty
b.Návrh vsádzkového reaktora, Merný výkon reaktora. Optimálny reakčný čas. Optimálny teplotný režim. Zložité reakcie vo vsádzkovom reaktore

3.Prietokový rúrkový reaktor (dotácia 4/6)
 
a.Definícia piestového toku. Materiálová bilancia. Entalpická bilancia.
b.Ustálený a neustálený stav. Adiabatický reaktor, reaktor s výmenou tepla. Návrh rúrkového reaktora. Jedna reakcia, zložité reakcie.

4.Miešaný prietokový reaktor (dotácia 6/9)
 
a.Predpoklady dokonalého miešania. Materiálová bilanciaCSTR. Entalpická bilancia CSTR
b.Porovnanie objemu CSTR a reaktora s piestovým tokom. Kaskáda miešaných prietokových reaktorov, zložité reakcie v CSTR. Poloprietokový reaktor.
c.Dynamické správanie CSTR, nábeh a odstavenie reaktora, návrh reaktora, parametrická citlivosť

5.Rúrový reaktor s neideálnym tokom (dotácia 2/3)
 
a.Neideálny tok, axiálna disperzia, určovanie koeficientov axiálnej disperzie
b.Dynamické správanie reaktora s neideálnym správaním

6.Určovanie kinetických parametrov (dotácia 4/6)
 
a.Mikrokinetické a makrokinetické prvky, princíp prenosu údajov, návrh experimentu, laboratórne reaktory
b.Určovanie kinetických parametrov z lab. údajov zo vsádzkového reaktora, PFR, CSTR, jednoduché a zložité reakcie

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MARKOŠ, J. -- LABOVSKÁ, Z. Reaktorové inžinierstvo I. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. 325 s. ISBN 978-80-227-4056-2.
MARKOŠ, J. -- LABOVSKÁ, Z. Zbierka riešených príkladov z reaktorového inžinierstva I. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2014. 225 s. ISBN 978-80-227-4141-5.
FOGLER, H S. Elements of Chemical Reaction Engineering. New York: Prentice Hall PTR, 1999. 959 s. ISBN 0-13-531708-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 153

ABCDEFX
19,0 %21,6 %23,5 %17,0 %14,4 %4,5 %
Vyučujúci: Ing. Ivan Červeňanský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Zuzana Labovská, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: