17. 6. 2019  9:16 Adolf
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 42412_4B - Základy všeobecnej ekonomickej teórie (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 42412_4B
Názov predmetu: Základy všeobecnej ekonomickej teórie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: chémia, medicínska chémia a chemické materiály - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
chémia, medicínska chémia a chemické materiály - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
chémia, medicínska chémia a chemické materiály (konverzný) - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
biotechnológia - bakalársky (výberový), 3. semester
potraviny, výživa, kozmetika - bakalársky (výberový), 1. semester
potraviny, výživa, kozmetika (konverzný) - bakalársky (výberový), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na úspešné absolvovanie predmetu je potrebné úspešné vykonanie skúšky. Skúška môže by ústna, alebo formou písomného testu. Na úspešné absolvovanie skúšky je potrebné, aby študent získal minimálne 56 zo 100 bodov /skúšobný poriadok STU/. Študent získa za predmet kredity, ak úspešne absolvuje skúšku
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti majú vedomosti o základných ekonomických teóriách, terminológiách, stratégiách ekonomického myslenia a základných ekonomických procesoch v makrosfére.
 
Stručná osnova predmetu:
Zásady trhovej ekonomiky‑vývoj ekonomického myslenia.
Základy organizácie ekonomiky.
Trh a trhový mechanizmus.
Mikroekonómia: dopyt, ponuka, cena, firma a podnikanie.
Mikroekonómia:formy konkurencie, trhy výrobných faktorov.
Makroekonómia: meranie výkonnosti ekonomiky NH, spotreba.
Makroekonómia: úspory, investície, ekonomický rast, ekonomický cyklus.
Makroekonómia: peniaze, inflácia, nezamestnanosť, fiškálna a monetárna politika.
Svetové hospodárstvo: medzinárodný obchod, medzinárodný finančný system.
Medzinárodné menové vzťahy, medzinárodná ekonomická intergácia.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SAMUELSON, P A. -- NORDHAUS, W D. Ekonómia I: Z angl.orig. Bratislava : Medzinárodná účastinná spoločnosť BRADLO, 1992. 419 s. ISBN 80-7127-030-X.
SAMUELSON, P A. -- NORDHAUS, W D. Ekonómia II. Bratislava : Bradlo, 1992. 550 s. ISBN 80-7127-031-8.
GIPLIN, A. Dictionary of Economic Terms. Londýn: London Butterwort, 1996.
BONDAREVA, I. -- MAJERNÍK, M. Všeobecná ekonomická teória. Základy teórie a praxe. Bratislava: SPEKTRUM STU, 2018. 120 s. ISBN 978-80-227-4782-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 951

ABCDEFX
27,5 %37,9 %21,5 %8,4 %4,7 %0 %
Vyučujúci: doc. Dr. Ing. Milan Majerník (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: doc. Dr. Ing. Milan Majerník a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: