8. 12. 2019  2:09 Marína
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N429Z1_4B - Zelené inžinierstvo a zelená chémia (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N429Z1_4B
Názov predmetu: Zelené inžinierstvo a zelená chémia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: biotechnológia - bakalársky (výberový), 5. semester
potraviny, výživa, kozmetika - bakalársky (výberový), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienky na absolvovanie predmetu sú v súlade so Študijným poriadkom STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je prezentovať prístupy a metodológie hodnotenia a zdokonaľovania environmentálneho výkonu chemických procesov a chemických produktov. Nevyhnutnou podmienkou pre takúto prezentáciu je poznanie základných environmentálnych problémov a prijatých environmentálnych pravidiel a predpisov. Environmentálne otázky zahŕňajú ako globálne, tak i lokálne problémy. Dôraz je kladený na odpady a emisie, ktoré hlavne ovplyvňujú environmentálne dopady.
 
Stručná osnova predmetu:
V predmete sú rozoberané prístupy a metodológie hodnotenia a zdokonaľovania environmentálneho výkonu chemických procesov a chemických produktov. Nevyhnutnou podmienkou pre takúto prezentáciu je poznanie základných environmentálnych problémov a prijatých environmentálnych pravidiel a predpisov. Environmentálne otázky zahŕňajú ako globálne, tak i lokálne problémy. Dôraz je kladený na odpady a emisie, ktoré hlavne ovplyvňujú environmentálne dopady.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ČÍK, G. -- LESNÝ, J. Technológia ochrany ovzdušia. Bratislava: STU Bratislava, 2011. 204 s. ISBN 978-80-227-3471-4.
SHONNARD, D. -- ALLEN, D. Green Egineering: Environmentally Conscious Design of Chemical Processes. Prentise-Hall, Upper Sadle River, NJ 07458: Prentise Hall PTR, Inc., 2002. 552 s. ISBN 0-13-061908-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

ABCDEFX
0 %0 %100,0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Ronald Zakhar (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: