10. 12. 2019  16:23 Radúz
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N419A5_4B - Analytická chémia I (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N419A5_4B
Názov predmetu: Analytická chémia I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: chémia, medicínska chémia a chemické materiály - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
testy
 
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť základné koncepcie a pojmy analytickej chémie, základy tvorby analytického signálu a analytických meraní, princípy vzorkovania a úpravy vzoriek, princípy a využitie chemických metód analýzy, všeobecné základy inštrumentálnych analytických metód a princípy a využitie elektroanalytických metód.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Informácie poskytované analytickou chémiou. Proces chemickej analýzy a previazanosť jeho častí: vzorkovanie, úprava vzoriek, príprava a vykonanie meraní, záznam a konverzia signálu, vyhodnotenie údajov, interpretácia výsledku. Metrológia v analytickej chémii: generovanie, selekcia a meranie analytického signálu s ohľadom na riešenú úlohu, nadväznosť merania (justovanie, kalibrácia a overovanie), regresia a kalibrácia, referenčné materiály, štandardná vzorka, prídavkové metódy. Výsledok analytického merania: správnosť, presnosť, chyby a neistoty výsledkov merania. Rozdelenie analytických metód, kritériá výberu metódy analýzy.

2. Vzorkovanie, predúprava a skladovanie vzoriek: Zásady odberu vzoriek, techniky odberu vzoriek, neistota vzorkovania. Príprava vzorky, chemická úprava vzoriek na analýzu: rozklady vzoriek, úprava vzorky predseparáciou a skoncentrovaním, techniky osobitnej úpravy vzoriek. Predbežné skúšky pri analýze organickej a anorganickej látky.

3. Analytické metódy využívajúce chemické reakcie všeobecne. Analytické využitie acidobázických, komplexačných, a oxidačno-redukčných reakcií v roztokoch, zrážania a rozpúšťania slabých elektrolytov. Využitie v kvalitatívnej analýze katiónov a aniónov v roztokoch, selektivita reakcií a interferencie.

4. Kvantitatívna analýza na základe chemickej reakcie. Metodika odmernej analýzy, titračná krivka, indikácia ukončenia meraní. Odmerná analýza na základe acidobázických, komplexačných, oxidačno-redukčných a zrážacích reakcií. Možnosti automatizácie meraní, aplikácie v praxi. Metodika vážkovej analýzy. Vážková analýza na základe zrážania z roztokov, podmienky, aplikácie.

5. Využitie chemických reakcií v analýze organických zlúčenín: metódy prvkovej analýzy, analýza funkčných skupín.

6. Rýchlosť chemickej reakcie a jej analytické využitie. Chemická úprava analytov. Extrakčné techniky v úprave vzoriek. Extrakcia tuhou fázou (SPE, SPME, SBSE). Využitie iónovýmenných a komplexačných reakcií na selektívne oddeľovanie a skoncentrovanie analytu. Praktická výťažnosť postupov, zariadenia.

7. Všeobecné základy inštrumentálnych analytických metód a ich metrológia. Nelineárna kalibrácia, multikomponentová kalibrácia, optimalizácia analytických postupov, citlivosť, selektivita, rozlišovacia schopnosť a robustnosť metód.

8. Inštrumentálne metódy využívajúce chemické vlastnosti analytu. Elektroanalytické metódy: princíp, základy inštrumentácie, nové smery. Analytické využitie potenciometrie, iónovoselektívne merania.

9. Voltampérometria, metódy a prostriedky zvýšenia signálu a selektivity, techniky predkoncentrácie analytu. Elektrochemické indikácie odmerných stanovení. Coulometria. Analytické využitie merania vodivosti. Elektroanalytické senzory. Aplikácie elektroanalýzy v prietokových systémoch.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GARAJ, J. -- HLADKÝ, Z. -- LABUDA, J. Analytická chémia I. Bratislava : STU v Bratislave, 1996. 188 s. ISBN 80-227-0838-0.
TARAPČÍK, P A K. Analytická chémia: Seminárne cvičenia - riešené príklady. Bratislava : STU v Bratislave, 2001. 145 s. ISBN 80-227-1469-0.
TARAPČÍK, P A K. Analytická chémia I. Zbierka príkladov. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1990. 105 s.
TARAPČÍK, P. Zbierka príkladov z analytickej chémie. Bratislava : STU v Bratislave, 1995. 253 s. ISBN 80-227-0777-5.
PURDEŠOVÁ, A. -- TARAPČÍK, P. -- SÁDECKÁ, J. -- HROBOŇOVÁ, K. -- ŠPÁNIK, I. -- RIEVAJ, M. -- ŠVORC, Ľ. -- MANOVÁ, A. -- ČACHO, F. Praktikum z analytickej chémie. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2011. 242 s. ISBN 978-80-227-3555-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 593

ABCDEFX
8,9 %12,5 %21,4 %27,3 %22,6 %7,3 %
Vyučujúci: prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: