28. 3. 2020  15:59 Soňa
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N416A1_4I - Analytické a fyzikálne metódy výskumu objektov dedičstva (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N416A1_4I
Názov predmetu: Analytické a fyzikálne metódy výskumu objektov dedičstva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: ochrana materiálov a objektov dedičstva - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca
 
Výsledky vzdelávania:
Oboznámenie sa so základnými analytickými a fyzikálnymi metódami štúdia materiálov a objektov kultúrneho dedičstva
 
Stručná osnova predmetu:
1. Neinvazívne a nedeštruktívne analytické metódy
2. Optická mikroskopia v analýze objektov
3. Klasická, UV a IČ fotografia
4. 3D zobrazovanie a iné progresívne metódy
5. Lokálne molekulové a povrchové spektroskopie
6. X-lúčové metódy a ich možnosti
7. Invazívne metódy, odber vzoriek a rozdeľovacie metódy
8. Papier, vlastnosti, analýza papiera a potlače
9. Drevo, textil a useň, škodci, výskum štruktúry a úprav
10. Závesné maľby, obrazy, podklad a podmaľba
11. Sklo, keramika, zloženie a dekorácia
12. Kameň, Omietky a nástenné maľby
13. Kovy, zliatiny, konzervácia, korózia, analýza úprav
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOPECKÁ, I. -- NEJEDLÝ, V. Průzkum historických materiálů: analytické metody pro restaurování a památkovou péči. Praha : Grada Publishing, 2005. 101 s. ISBN 80-247-1060-9.
ATKINS, P. Fyzikálna chémia. Bratislava: STU Bratislava , 1999. 1014 s. ISBN 80-227-1238-8.
ATKINS, P W. General chemistry. New York : Freeman and comp, 1989. 989 s. ISBN 0-7167-1940-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 7

ABCDEFX
42,9 %57,1 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. RNDr. Milan Mikula, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Milena Reháková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: doc. RNDr. Milan Mikula, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: