17. 11. 2019  11:44 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N418A4_4I - Analytické chemické meranie, skúšobníctvo a riadenie kvality (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N418A4_4I
Názov predmetu: Analytické chemické meranie, skúšobníctvo a riadenie kvality
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: technická chémia - inžiniersky (výberový), 2. semester
technická chémia - inžiniersky (výberový), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
testy
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so systémom riadenia kvality v analytických labortóriách.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Systémy manažerstva kvality, Základné pojmy v kvalite a riadení kvality

2. Systémy riadenia kvality: podnikové normy kvality, zásady správnej laboratórnej praxe, HAACP, ISO 9000, ISO 1400, manažment kvality s nulovým počtom nezhodných výrobkov

3. Systém riadenia kvality v analytických laboratóriách podľa ISO 17025: Požiadavky na manažment

4. Systém riadenia kvality v analytických laboratóriách podľa ISO 17025: Technické požiadavky

5. Validácia a verifikácia analytických metód

6. Zabezpečenie kvality: Kontrolné tabuľky, Vývojové diagramy, Diagrma príčin a následkov, Histogram, Paretov diagram, Bodový diagram

7. Zabezpečenie kvality: Regulačné diagramy

8. Nadväznosť meraní, kalibrácia a verifikácia meradiel, referenčné materiály a certifikované referenčné materiály

9. Neistota merania a jej výpočet

10. Akreditácia a certifikácia systémov riadenia kvality
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 89

ABCDEFX
84,3 %6,7 %6,7 %1,1 %0 %1,2 %
Vyučujúci: prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: