19. 11. 2019  22:21 Alžbeta
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 418A8_4B - Analytické metódy v klinickej chémii (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 418A8_4B
Názov predmetu: Analytické metódy v klinickej chémii
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: chémia, medicínska chémia a chemické materiály - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
test
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je spoznanie špecifických problémov analýzy klinických vzoriek a základných analytických metód/postupov využívaných v laboratórnej diagnostike
 
Stručná osnova predmetu:
Úloha analytickej chémie v klinickej chémii.
Základné biologické materiály.
Odber biologického materiálu, transport a skladovanie.
Úprava biologického materiálu.
Výber analytickej metódy.
Analytické metódy.
Stanovenie vybraných analytov.
Terapeutické monitorovanie liečiv.
Toxikologická analýza.
Spracovanie analytických výsledkov a ich klinická interpretácia
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
SÁDECKÁ, J. -- NETRIOVÁ, J. Analytické metódy v klinickej chémii. Bratislava: STU v Bratislave, 2008
SÁDECKÁ, J. Internal materials

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 279

ABCDEFX
38,0 %29,7 %22,6 %9,3 %0,4 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Jana Sádecká, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: doc. Ing. Jana Sádecká, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: