21. 11. 2019  23:28 Elvíra
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N418A7_4I - Analytické separačné metódy II (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N418A7_4I
Názov predmetu: Analytické separačné metódy II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: technická chémia - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
technická chémia - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
zápočet, samostatná písomná a ústna skúška
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má vedomosti z teoretických základov metód kvapalinovej chromatografie a elektromigračných separačných metód. Vie ich aplikovať na analýzu mnohozložkových vzoriek a na stanovenie stopových koncentrácií organických zlúčenín z technologických a prírodných materiálov.
 
Stručná osnova predmetu:
Teoretické základy separácie vysokoúčinnou kolónovou kvapalinovou chromatografiou
Vlastnosti a výber stacionárnej a mobilnej fázy
Mechanizmus separácie v rôznych chromatografických systémoch
Prístrojová technika pre kvapalinovú chromatografiu
Detekcia v kvapalinovej chromatografii
Priame spojenie kolónovej kvapalinovej chromatografie so spektrálnymi metódami
Derivatizácia analytov
Enantioselektívna separácia
Teoretické základy separácie elektromigračnými separačnými metódami
Elektroforetická migrácia a elektroosmotický tok
Prístrojová technika pre kapilárnu elektroforézu
Kapilárna zónová elektroforéza a kapilárna gélová elektroforéza
Kapilárna izotachoforéza a kapilárna izoelektrická fokusácia
Analytické využitie
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LEHOTAY, J. Separačné metódy v analytickej chémii. Bratislava: STU v Bratislave, 2009. 235 s. ISBN 978-80-227-3036-5.
Encyclopedia of chromatography. In.
CAZES, J. Encyclopedia of chromatography: 3 Vol. Boca Raton : CRC Press, 2010. ISBN 978-1-4200-8459-7.
POOLE, C F. The Essence of Chromatography. Amsterdam : Elsevier, 2003. 925 s. ISBN 0-444-50199-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 90

ABCDEFX
22,2 %42,2 %31,1 %4,5 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: