21. 1. 2020  10:01 Vincent
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N418A3_4I - Automatizácia v analytickej chémii (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N418A3_4I
Názov predmetu: Automatizácia v analytickej chémii
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: technická chémia - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
technická chémia - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienky na absolvovanie predmetu sú v súlade so Študijným poriadkom STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti získajú vedomosti o možnostiach automatizácie analytických stanovení.
 
Stručná osnova predmetu:
Základy automatizácie v laboratóriu. Senzory, princípy získavania signálov poskytovaných senzormi. Spracovanie signálov. Zosilňovače a konventory. Automatizácia analytických operácií - odberu a spracovania vzorky. Automatické analyzátory. Charakterizácia, rozdelenie, konštrukcia. Spoločné časti analyzátorov. Kontinuálne prietokové analyzátory. Analýza v segmentovanom toku. Úprava vzorky, meranie signálu. FIA - analyzátory. Laboratórne analyzátory pracujúce v nesegmentovanom toku. Princíp, koncentračný profil. Rôzne varianty zostáv FIA analyzátorov a možnosti ich využitia. Dávkové automatické analyzátory. Systémy s automatizovaným spracovaním vzorky a merania signálu. Automatické titrátory s riadeným prídavkom reagentu a určením ekvivalentného bodu. Automatizácia v klinickej chémii. Automatizácia pri monitorovaní životného prostredia. Analyzátory využívané vo výrobných procesoch. Nové trendy pri automatických analyzátoroch. Miniaturizácia systémov. Lab-on-chip systémy.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LUQUE DE CASTRO, M. -- VALCÁRCEL, M. Automatic Methods of Analysis. Amsterdam: Elsevier, 1988.
HURST, W. Automation in the laboratory. New York: VCH Publishers, 1995.
CORNS, W. -- STOCKWELL, P. Automatic Chemical Analysis. Londres: Taylor & Francis, 1999.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 91

ABCDEFX
97,8 %0 %2,2 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Ernest Beinrohr, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Ernest Beinrohr, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: