9. 8. 2020  1:47 Ľubomíra
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N412B1_4B - Bioelektrochémia (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
N412B1_4B
Názov predmetu:
Bioelektrochémia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
2
 
Odporúčaný semester/trimester:
chémia, medicínska chémia a chemické materiály - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
test, hodnotenie podľa platného Študijného poriadku STU
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvent získa znalosti o bioelektrochemických procesoch, modeloch popisujúcich reálne systémy, metódach ich identifikácie. Dokáže realizovať a vyhodnotiť impedančné merania testovaných systémov. Pozná princípy činnosti biosenzorov. Pozná elektrochemické princípy v bioenergetike.
 
Stručná osnova predmetu:
Definícia základných pojmov v bioelektrochémii
Fázové rozhrania, elektrická dvojvrstva, adsorpcia,
Základné elektrochemické techniky
Impedancia elektrochemických systémov
Interpretácia elektrochemických systémov pomocou metódy náhradného obvodu
Diafragmy a membrány, modely, termodynamika, transport, membránové elektrochemické procesy
Základné princípy fungovania biosenzorov
Elektrochémické aplikácie v medicíne a biotechnológii
Transport liečiv
Bioenergetika
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ATKINS, P. Fyzikálna chémia, diely: 1, 2a, 2b, 3. Bratislava: Prelož z angl. originálu: STU v Bratislave, 1999. 1014 s. ISBN 80-227-1238-8.
ALLEN, J. Biophysical Chemistry. Chichester, UK: Wiley-Blackwell, 2008. 492 s. ISBN 978-1-4051-2436-2.
BARD, A. -- FAULKNER, L. Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications, 2nd Edition. New York: John Wiley and Sons, Inc., 2001. 833 s. ISBN 0-471-04372-9.
HOLDE, K. Physical Biochemistry. Englewood Cliffs : Prentice Hall, 1985. 287 s. ISBN 0-13-666272-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 42

A
B
C
D
EFX
59,5 %
35,7 %
2,4 %2,4 %
0 %
0 %
Vyučujúci:
doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Ján Híveš, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
29. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Ján Híveš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: