29. 1. 2020  6:18 Gašpar
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N500D1_4I - Dejiny umenia II (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N500D1_4I
Názov predmetu: Dejiny umenia II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: ochrana materiálov a objektov dedičstva - inžiniersky (výberový), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
písomná seminárna práca
 
Výsledky vzdelávania:
Cyklus prednášok je zameraný na výklad charakteru umeleckých epôch a štýlov počnúc obdobím neskorého staroveku a končiac neskorým stredovekom so zameraním najmä na výtvarné umenie a techniky v historickom a kulturologickom kontexte vtedajšieho územia Slovenska. Semináre sú orientované na vybrané špecifické otázky technického a technologického zázemia vývoja výtvarného a úžitkového umenia a architektúry.
 
Stručná osnova predmetu:
Umenie kresťanskej antiky - zrod stredovekej civilizácie, antické dedičstvo
Byzantské umenie a architektúra
Umenie islamského sveta
Starokresťanské, byzantské a predrománske umenie v Európe
Veľká Morava a predrománske Slovensko
Románsky sloh a umenie v kontexte európskeho kultúrno-spoločenského diania, situácia na Slovensku
Gotické umenie v kontexte európskeho kultúrno-spoločenského diania
Gotika na Slovensku
Románske a gotické umenie
Charakteristické znaky, tvaroslovie, filozofické podstata renesančného slohu
Taliansko ako kolíska renesancie
Renesancia na území Čiech a Slovenska
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GOMBRICH, E. Příběh umění. Praha : ARGO, 2003. 679 s. ISBN 80-7203-143-0.
RUSINA, I. Barok: Dejiny slovenského výtvarného umenia. Bratislava : Slovenská agentúra životného prostredia, 1998. 509 s. ISBN 80-8059-014-1.
SYPHER, W. Od renesance k baroku. Praha: ODEON, 1971.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 4

ABCDEFX
0 %25,0 %50,0 %0 %25,0 %0 %
Vyučujúci: doc. PhDr. Jarmila Bencová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: doc. PhDr. Jarmila Bencová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: