27. 5. 2020  12:38 Iveta
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N412E0_4B - Elektrochemické syntézy (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
N412E0_4B
Názov predmetu:
Elektrochemické syntézy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
2
 
Odporúčaný semester/trimester:
chémia, medicínska chémia a chemické materiály - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
test, hodnotenie podľa platného Študijného poriadku STU
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu ovláda teoretické základy priemyselných elektrochemických procesov prípravy anorganických a organických látok
 
Stručná osnova predmetu:
Základy fyzikálnej chémie vodných roztokov a roztavených solí
Základy elektrochemickej technológie, elektrolyzér, galvanický článok
Elektrolýza soľanky
Výroba fluóru, elektrolýza vody
Elektrorafinácia medi a drahých kovov
Elektrochemické výroby ľahkých kovov
Elektrochemické obrábanie
Palivové články
Elektrochemické syntézy organických látok
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HÍVEŠ, J. -- FELLNER, P. -- THONSTAD, J. -- KVANDE, H. -- STERTEN, A. Aluminium Electrolysis. Dusseldorf: Alumnium-Verlag, 2001. 360 s. ISBN 3-87017-270-3.
MALINOVSKÝ, M. -- ROUŠAR, I. Teoretické základy pochodu anorganické technologie I. Praha: SNTL/ALFA, 1987.
FELLNER, P. -- GABČOVÁ, J. -- DANIELIK, V. -- HÍVEŠ, J. Anorganická technológia. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 152 s. ISBN 80-227-2292-8.
FELLNER, P. -- GABČOVÁ, J. Teoretické základy technickej elektrochémie. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1990. 124 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 26

A
B
CDEFX
80,8 %
15,4 %
3,8 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci:
doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Ján Híveš, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
29. 1. 2019
Schválil:
prof. Ing. Ján Híveš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: