17. 6. 2019  11:05 Adolf
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N421F4_4B - Fyzikálna chémia II (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N421F4_4B
Názov predmetu: Fyzikálna chémia II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve - bakalársky (povinný), 4. semester
biotechnológia - bakalársky (povinný), 4. semester
chemické inžinierstvo - bakalársky (povinný), 4. semester
potraviny, výživa, kozmetika - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Predmet Fyzikálna chémia II je ukončený skúškou. Známkovanie je odvodené od aktuálne platného Študijného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Priebežné hodnotenie je uskutočnené formou krátkych písomných testov vzťahujúcich sa k prebranému učivu na seminárnych cvičeniach. Krátke písomné testy sa píšu na každom seminárnom cvičení s výnimkou úvodného cvičenia. Úspešné vypracovanie testov v minimálnom rozsahu 50% je časťou podmienky účasti na skúške.
Skúška je písomná a skladá sa dvoch častí, príkladovej a teoretickej. Počas semestra je možné urobiť príkladovú časť skúšky formou dvoch písomných testov skladajúcich sa z príkladov. V prípade úspešného absolvovania týchto testov sa skúška skladá len z teoretickej časti. Účasť na príkladovej časti skúšky počas semestra nie je povinná.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o základných zákonitostiach a pojmoch používaných na vysvetlenie a interpretáciu pozorovaní fyzikálnych a chemických vlastností hmoty. Študenti sa naučia základy elektrochémie, chemickej kinetiky a katalýzy, základné princípy koloidnej chémie a molekulovej spektroskopie.
 
Stručná osnova predmetu:
Elektrochémia: vodivosť roztokov elektrolytov, termodynamické vlastnosti iónov v roztoku, rovnováhy v roztokoch elektrolytov, elektrochemické články, polarizácia elektród
Chemická kinetika: rýchlosť chemickej reakcie, kinetika elementárnych, jednoduchých a zložených reakcií, faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemickej reakcie, katalýza
Koloidika: koloidný stav, typy koloidných sústav, povrchová energia a zmáčanie, kapilarita, adsorpcia
Molekulová spektroskopia: Lambertov-Beerov zákon, základné princípy infračervenej a ultrafialovej spektroskopie, základy magnetickej rezonancie
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ATKINS, P. Fyzikálna chémia. Bratislava: STU Bratislava , 1999. 1014 s. ISBN 80-227-1238-8.
ATKINS, P W. Fyzikálna chémia: (Časť 1). Prelož. z angl.orig. 6.vydania. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 355 s. ISBN 80-227-1238-8.
ATKINS, P W. Fyzikálna chémia: (Časť 2a) Zangl.orig.6.vyd. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 204 s. ISBN 80-227-1238-8.
ATKINS, P W. Fyzikálna chémia: (Časť 2b). Z angl. orig. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 321 s. ISBN 80-227-1238-8.
ATKINS, P W. Fyzikálna chémia: (Časť 3) Z angl.orig. 6.vyd. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 308 s. ISBN 80-227-1238-8.
ATKINS, P W. Student's solutions manual for Physical Chemistry. Bratislava : STU v Bratislave FCHPT, 2002. 429 s. ISBN 80-227-1724-X.
BISKUPIČ, S. Fyzikálna chémia II. Bratislava : STU v Bratislave, 1998. 334 s. ISBN 80-227-1033-4.
BISKUPIČ, S. -- KOVAŘÍK, P. Príklady a úlohy z fyzikálnej chémie II. Bratislava: Stu v Bratislave, 1998. 334 s. ISBN 80-227-0852-6.
ATKINS, P W. Physical Chemistry + CD-Rom. Oxford : Oxford University Press, 1998. 1014 s. ISBN 0-19269068-X.
LISÝ, M. -- VALKO, L. Príklady a úlohy z fyzikálnej chémie. Bratislava : Alfa, 1979. 813 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 386

ABCDEFX
11,7 %19,2 %30,8 %19,4 %8,8 %10,1 %
Vyučujúci: prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: