17. 10. 2019  3:16 Hedviga
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N436H0_4I - Hygiena a bezpečnosť potravín (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N436H0_4I
Názov predmetu: Hygiena a bezpečnosť potravín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: výživa a hodnotenie kvality potravín - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Ústna skúška. Seminárna práca hodnotená systémom: A (>90%), B 89-80%),C (79-70%), D najmenej (69-60%),E (59-55%).
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky z oblasti uvedených hore tak, aby po nástupe do zamestnania sa orientoval v problematike bezpečnosti potravín a vedel prispieť k implementácii systémov bezpečnosti potravín do praxe, vykonávať ich revíziu a hodnotiť úroveň ich aplikácie.

Dôkladne pozná relevantné rody a druhy patogénnych mikroorganizmov určujúcich zdravotnú neškodnosť potravín. Na základe vlastností patogénnych mikroorganizmov, príznakov ochorení dokáže odhadnúť pôvodcu a identifikovať hlavné preventívne opatrenia v prevádzkach potravinárskych podnikov. Vie analyzovať a zhodnotiť pravdepodobnosť a závažnosť biologických, mikrobiologických, chemických a fyzikálnych nebezpečenstiev v potravinovom reťazci.
Vie charakterizovať hlavné príčiny vzniku ochorení z kontaminovaných potravín, aplikovať základné preventívne hygienické prístupy pri manipulácii s potravinami a hotovými jedlami tak, aby predišiel ich kontaminácii a minimalizoval riziko ochorení
Vo výrobnej praxi vie aplikovať princípy správnej výrobnej/hygienickej praxe a princípy systému HACCP. Vie posúdiť účinnosť preventívnych hygienických opatreníaj pri príprave a konzumácii jedál a potravinových doplnkov.
 
Stručná osnova predmetu:
Potravinový reťazec – charakteristika, zainteresované organizácie, inštitúcie a konzument. Mikrobiologické/biologické nebezpečenstvá v potravinách.
Patogénne a podmienene patogénne mikroorganizmy. Hodnotenie ich výskytu/prevalencie v potravinách. Ochorenia z kontaminovaných požívatín. Infekcie, intoxikácie, hygienický význam a prevencia. Aktuálna situácia – suveillance ochorení, incidencia v EÚ a na Slovensku
Správna výrobná prax v potravinárstve. Správna hygienická prax, hygienické požiadavky na výrobu požívatín. Systém HACCP - systém ovládania bezpečnosti potravín - základné pojmy a informácie. Definovanie pojmov nebezpečenstvo a rizika
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VALÍK, Ľ. -- PRACHAR, V. Pôvodcovia ochorení z požívatín a minimalizácia ich rizika. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2009. 167 s. ISBN 978-80-227-3200-0.
GORNER, F. -- VALÍK, Ľ. Aplikovaná mikrobiológia požívatín. Bratislava : Malé centrum, 2004. 528 s. ISBN 80-967064-9-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 79

ABCDEFX
26,6 %35,4 %26,6 %11,4 %0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: