5. 12. 2019  21:05 Oto
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 414C1_4I - Chémia organokovových zlúčenín (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 414C1_4I
Názov predmetu: Chémia organokovových zlúčenín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: technická chémia - inžiniersky (výberový), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Skúška pozostáva z písomného testu a ústnej skúšky za 50 bodov. Na úspešné zvládnutie skúšky musi študent dosiahnúť minimálne 28 bodov.
Hodnotenie úspešnosti skúšky je nasledovné: A 46-50 bodov, B 41-45 bodov, C 37-40 bodov, D 32-36 bodov, E 28-31 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Zvládnutie základných princípov reakcií organokových zlúčenín prechodných kovov a ich aplikácie ako katalyzátorov v moderných syntetických postupoch.
 
Stručná osnova predmetu:
Všeobecné vlastnosti organokovových komplexov prechodných kovov: formalizmy, oxidačné číslo, koordinačné číslo, 18-elektrónové pravidlo, typy väzieb, charakterizácia ligandov. Mechanizmy základných typov reakcií prebiehajúcich na prechodných kovoch: ligandová výmena, oxidačná adícia, redukčná eliminácia, inzercia, beta-H eliminácia, transmetalácia, atak na koordinovaný ligand. Aplikácie katalýzy zlúčeninami prechodných kovov: redukcie nenasýtených väzieb, "cross coupling" reakcie (Karash, Suzuki, Sonogashira, Stille, Kumada, Negishi, Heck), olefínové metatézy, karbonylácie a oxykarbonylácie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HEGEDUS, L. Organische Synthese mit Ubergangsmetallen. Weinheim-New York-Basel-Cambridge-Tokyo: VCH Publishers, Inc., 1995. ISBN 3-527-29255-1.
SALZER, A. -- ELSCHENBROICH, C. Organometallics. Weinheim-New York-Basel-Cambridge-Tokyo: VCH Publishers, Inc., 1992. ISBN 3-527-28164-9.
PFALTZ, A. -- YAMAMOTO, H. -- JACOBSSEN, E. Comprehensive Asymmetric Catalysis. Berlin- Heidelberg-New York : Springer-Verlag, 1999. ISBN 3-540-64336-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 124

ABCDEFX
60,5 %21,8 %17,7 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: