26. 6. 2019  21:53 Adriána
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N421C1_4I - Chemická kinetika a katalýza (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N421C1_4I
Názov predmetu: Chemická kinetika a katalýza
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: technická chémia - inžiniersky (povinný), 2. semester
technická chémia - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na každom výpočtovom seminári sa píše kontrolný test. Pre splnenie podmienok priebežného hodnotenia je potrebné úspešné vypracovať záverečný výpočtový test.
 
Výsledky vzdelávania:
Oboznámiť študentov so základmi chemickej kinetiky v oblasti reakčných sústav, formálnej kinetiky jednoduchých a zložených reakcií, s podstatou mechanizmu elementárneho deja, základmi teórií chemickej kinetiky, s reakciami v plynnej a kvapalnej fáze, so základmi homogénnej, enzýmovej a heterogénnej katalýzy a s využitím autokatalýzy.
 
Stručná osnova predmetu:
Formálna kinetika;
reakčná energetika a chemická kinetika;
kinetika reakcií v plynnej a v kvapalnej fáze;
homogénna katalýza;
enzýmová katalýza;
heterogénna katalýza.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ATKINS, P. Fyzikálna chémia, diely: 1, 2a, 2b, 3. Bratislava: Prelož z angl. originálu: STU v Bratislave, 1999. 1014 s. ISBN 80-227-1238-8.
ATKINS, P W. Physical Chemistry + CD-Rom. Oxford : Oxford University Press, 1998. 1014 s. ISBN 0-19269068-X.
TREINDL, Ľ. Chemická kinetika. Bratislava: Štátne pedagogické nakladateľstvo, 1993. 258 s.
BARTOVSKÁ, L. Chemická kinetika. Praha: VŠCHT Praha, 2008. 251 s. ISBN 978-80-7080-670-8.
LAIDLER, K J. The World of Physical Chemistry. Oxford : Oxford University Press, 1993. 476 s. ISBN 0-19-855919-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 203

ABCDEFX
30,5 %21,7 %19,7 %15,8 %10,8 %1,5 %
Vyučujúci: doc. Ing. Erik Klein, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: doc. Ing. Erik Klein, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: