5. 4. 2020  7:07 Miroslava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N437C1_4B - Chemické materiály (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N437C1_4B
Názov predmetu: Chemické materiály
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: chémia, medicínska chémia a chemické materiály - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Napísanie 2 písomných previerok
 
Výsledky vzdelávania:
Získanie základných znalostí o princípoch výroby syntetických polymérov, vlastnostiach, spracovaní a aplikácii základných druhov materiálov na báze plastov a elastomérov.
 
Stručná osnova predmetu:
Suroviny na výrobu, technologické postupy výroby a spracovania polymérov. Základné vlastnosti, spracovanie a aplikácia hlavných skupín plastov: polyolefíny, fluoroplasty, styrénové a akrylové polyméry, PVC a kopolyméry vinylchloridu, polyvinylacetát, polyvinylalkohol, polyestery (polyetyléntereftalát, polybutyléntereftalát, polykarbonáty), polyamidy, polyuretány, silikóny, reaktoplasty (nenasýtené polyesterové živice, fenoplasty, aminoplasty, epoxidové živice). Vlastnosti a oblasti využitia syntetických kaučukov, prírodný kaučuk,vulkanizácia.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HUDEC, I. -- MAJLING, J. -- MARCINČIN, A. Technológia materiálov. Bratislava: Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2002. 183 s. ISBN 80-227-1798-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 494

ABCDEFX
20,4 %34,8 %30,2 %11,5 %1,6 %1,5 %
Vyučujúci: prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Elena Medlenová (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Zuzana Vanovčanová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: