15. 10. 2019  23:16 Terézia
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 422I1_4I - Identifikácia (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 422I1_4I
Názov predmetu: Identifikácia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve - inžiniersky (povinný), 2. semester
automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie predmetu je založené 30% na práci počas semestra, 30% z písomnej príkladovej skúšky a 40% z ústnej skúšky z teórie. Hodnotenie sa robí na základe štandardnej stupnice na FCHPT.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti zo základov identifikácie systémov, vie odhadovať parametre procesu z experimentálnych vstupno-výstupných údajov na základe prechodových a frekvenčných charakteristík, aplikovať regresné metódy a ich rekurzívne varianty.
 
Stručná osnova predmetu:
Typy modelov a signálov,
Identifikácia z prechodových charakteristík,
Identifikácia z frekvenčných charakteristík,
Metóda najmenších štvorcov,
Kalmanova filtrácia,
Odhad stavu
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MIKLEŠ, J. -- FIKAR, M. Identifikácia systémov. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 112 s. ISBN 80-227-1177-2.
LJUNG, L. System Identification: Theory for the User. Upper Saddle River : Prentice Hall, 1999. 609 s. ISBN 0-13-656695-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 128

ABCDEFX
27,3 %33,6 %19,5 %14,1 %1,6 %3,9 %
Vyučujúci: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: