9. 8. 2020  1:56 Ľubomíra
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N400K0_4I - Kinetika a reaktory (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu:
N400K0_4I
Názov predmetu:
Kinetika a reaktory
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester:
technológie ochrany životného prostredia - inžiniersky (povinný), 2. semester
technológie ochrany životného prostredia - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
test, hodnotenie podľa platného Študijného poriadku STU
 
Výsledky vzdelávania:
Oboznámiť študentov so základnými pojmami aplikovanej chemickej kinetiky a teórie chemických reaktorov, s metódami merania a vyhodnocovania kinetických údajov a spôsobmi návrhu a výpočtu chemických reaktorov
 
Stručná osnova predmetu:
Kinetické modely pre elementárne a zložité chemické reakcie v homogénnych systémoch
Ideálny vsádzkový reaktor
Reaktor s piestovým tokom
Dokonale miešaný prietokový reaktor
Meranie a vyhodnocovanie kinetických experimentov v homogénnych a heterogénnych systémoch
Kinetické modely chemických reaktorov
Izotermické a neizotermické reaktory pre jednoduché a zložité reakcie
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ILAVSKÝ, J. Aplikovaná chemická kinetika a teória reaktorov I. Bratislava : Alfa, 1990. 415 s. ISBN 80-05-00599-7.
DAVIS, M. -- DAVIS, R. Fundamentals of Chemical Reaction Engineering. NY: McGraw-Hill, 2003. 360 s. ISBN 0-07-119260-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 122

A
B
C
D
E
FX
38,5 %
29,5 %
22,1 %
5,7 %
4,2 %
0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Ján Híveš, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
29. 1. 2019
Schválil:
prof. Ing. Ján Híveš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: