28. 3. 2020  18:19 Soňa
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N421K2_4I - Koloidná chémia (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N421K2_4I
Názov predmetu: Koloidná chémia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: technická chémia - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
technická chémia - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa píšu dve kontrolné písomky po 20 bodov. Skúška je písomná, za 60 bodov. Na získania skúšky je potrebné získať daný bodový zisk: hodnotenie A - minimum 85 bodov. B - minimum 75 bodov, C- minimum 65 bodov. D- minimum 60 bodov. E- minimum 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa podrobné poznatky o koloidne disperzných sústavách a makromolekulových sústavách. Osvojí si poznatky o vlastnostiach a funkciách týchto sústav v potravinárskej, technologickej a medicínskej praxi.
 
Stručná osnova predmetu:
Náplň predmetu koloidná chémia. Rozdelenie koloidne disperzných sústav. Distribučné krivky polydisperzných sústav.Fázové rozhrania. Adsorpcia na pohyblivom a tuhom fázovom rozhraní. Adsorpčné izotermy. Elektrické vlastnosti fázových rozhraní.
Kinetické, reologické a optické vlastnosti koloidne disperzných sústav. Konformácia biopolymérov v roztoku. Heterogénne disperzie. Asociatívne koloidy, gély.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŠIŠKOVÁ, M. -- BARTOVSKÁ, L. Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav. Praha: VŠCHT Praha, 2005. 244 s. ISBN 80-7080-579-X.
BARTOVSKÁ, L. -- ŠIŠKOVÁ, M. Fyzikální chemie povrchu a kolidních soustav. Praha: VŠCHT, 2005. 244 s. ISBN 80-7080-579-X.
POUCHLÝ, J. Fyzikální chemie makromolekulárních a koloidních soustav. Praha: VŠCHT, 2008. 205 s. ISBN 978-80-7080-674-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 31

ABCDEFX
96,8 %3,2 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Marián Valko, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Marián Valko, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: