6. 4. 2020  4:56 Irena
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N421K0_4I - Koloidné sústavy v potravinárstve (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N421K0_4I
Názov predmetu: Koloidné sústavy v potravinárstve
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: potraviny, hygiena, kozmetika - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa píšu dve kontrolné písomky po 20 bodov. Skúška je písomná, za 60 bodov. Na získania skúšky je potrebné získať daný bodový zisk: hodnotenie A - minimum 85 bodov. B - minimum 75 bodov, C- minimum 65 bodov. D- minimum 60 bodov. E- minimum 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti si osvoja vlastnosti a aplikácie koloidných sústav v potravinárskej praxi. Oboznámia sa s rozpustnosťou nutraceutikálií, vplyvom elektrostatických interakcií na zhlukovanie častíc, kryštalizáciou v monodisperzných emulziách a adsorpciou makromolekúl na rozhraní olej - voda v procese emulzifikácie.
 
Stručná osnova predmetu:
Koloidné sústavy v potravinárskej praxi. Rozpustnosť nutraceutikálií, vplyv elektrostatických interakcií na zhlukovanie častíc, kryštalizácia v monodisperzných emulziách a adsorpciou makromolekúl na rozhraní vzduch - voda v procese emulzifikácie. Adsorpcia makromolekúl na rozhraní olej-voda v procese emulzifikácie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŠIŠKOVÁ, M. -- BARTOVSKÁ , L. Fyzikální chemie povrchu a kolidních soustav. Praha: VŠCHT, 2005. 244 s. ISBN 80-7080-579-X.
BARTOVSKÁ, L. -- ŠIŠKOVÁ, M. Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav. Praha : Vysoká škola Chemicko-technologická, 2002. 192 s. ISBN 80-7080-475-0.
POUCHLÝ, J. Fyzikální chemie makromolekulárních a kolidních soustav. Praha: VŠCHT, 2008. 205 s. ISBN 978-80-7080-674-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
redmet je odporúčaný pre 1. ročník inžinierskeho štúdia.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 115

ABCDEFX
87,0 %8,7 %2,6 %1,7 %0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Marián Valko, DrSc. (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Marián Valko, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: