12. 12. 2019  22:40 Otília
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N414K0_4I - Kombinatoriálna a medicínska chémia (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N414K0_4I
Názov predmetu: Kombinatoriálna a medicínska chémia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: technická chémia - inžiniersky (výberový), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Štúdium a referát z vybraných publikácií.
 
Výsledky vzdelávania:
Chémia ako záruka udržateľného rozvoja.
 
Stručná osnova predmetu:
Udržateľný rozvoj
Zelená chémia
Neklasické metódy syntézy
Mikrovlnná katalýza a sonochémia
Kombinatoriálna chémia
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ANASTAS, P. Handbook of Green Chemistry - Green Solvents. Weinheim: Wiley, 2010.
LOUPY, A. Microwaves in Organic Synthesis. Weinheim : Wiley-VCH, 2002. 499 s. ISBN 3-527-30514-9.
LEHN, J. Supramolecular Chemistry: Concepts and Perspective. Weinheim : VCH, 1995. 271 s. ISBN 3-527-29311-6.
MASON, T J. -- LORIMER, J P. Sonochemistry – theory, applications and uses of ultrasound in. Chichester: Ellis Horwood, 1988.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 4

ABCDEFX
75,0 %0 %25,0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Viktor Milata, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Viktor Milata, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: