7. 8. 2020  20:29 Štefánia
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N412K0_4I - Korózne inžinierstvo (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu:
N412K0_4I
Názov predmetu:
Korózne inžinierstvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
2
 
Odporúčaný semester/trimester: chemické technológie - inžiniersky (výberový), 2. semester
chemické technológie - inžiniersky (výberový), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
test, hodnotenie podľa platného Študijného poriadku STU
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvent získa znalosti o koróznych procesoch a protikoróznych ochranách, koróznom skúšobníctve, environmentálnych problémoch povrchových úprav.
 
Stručná osnova predmetu:
Prehľad koróznych procesov a protikorózna ochrana kovových materiálov
Vplyv štruktúry materiálov na ich koróznu odolnosť
Korózne skúšobníctvo a korózny monitoring
Vybrané technológie povrchových úprav
Environmentálne problémy povrchových úprav
Máloodpadové technológie v prevádzkach povrchových úprav
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
CHOVANCOVÁ, M. -- FELLNER, P. -- ŠPIRK, E. -- HUDEC, I. -- ZEMANOVÁ, M. -- HÍVEŠ, J. Základy korózie a povrchovej úpravy materiálov. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2010. 303 s. ISBN 978-80-227-3378-6.
Dechema Corrosion Handbook. Corrosive Agents and Thier Interaction with Materials. Volume 2. Frankfurt am Main : Dechema Deutsche Gesellschaft für Chemisches Appar, 1988. 340 s.
Dechema Corrosion Handbook. Volume 1. Frankfurt am Main : Dechema Deutsche, 1987. 333 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 29

AB
C
DE
FX
72,4 %
24,1 %
0 %3,5 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
17. 7. 2019
Schválil:
doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 17. 07. 2019.

Typ výstupu: