20. 11. 2019  20:09 Félix
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 418L5_4B - Laboratórne cvičenie z analytickej chémie I (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 418L5_4B
Názov predmetu: Laboratórne cvičenie z analytickej chémie I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne/konštrukčné cvičenie3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: chémia, medicínska chémia a chemické materiály - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
testy a protokoly z laboratórnych cvičení
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa znaloati o základoch práce s laboratórnou analytickou technikou, základoch praktického získavania informácií o chemickom zložení vzoriek a súvisiacich vlastnostiach. Základné operácie v analytickom laboratóriu, kvalitatívna a kvantitatívna analýza s využitím chemických reakcií.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné operácie v analytickom laboratóriu. Kvalitatívna a kvantitatívna analýza s využitím chemických reakcií. Odmerná a gravimetrická analýza. Využitie chemických reakcií na úpravu vzoriek a analytov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PURDEŠOVÁ, A. -- TARAPČÍK, P. -- SÁDECKÁ, J. -- HROBOŇOVÁ, K. -- ŠPÁNIK, I. -- RIEVAJ, M. -- ŠVORC, Ľ. -- MANOVÁ, A. -- ČACHO, F. Praktikum z analytickej chémie. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2011. 242 s. ISBN 978-80-227-3555-1.

Odporúčaná:
Kolektív autorov: Analytická chémia, ÚACH FCHPT STU, P.Májek, skriptá (elektronická učebnica)

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1022

ABCDEFX
42,5 %34,2 %15,9 %5,6 %0,7 %1,1 %
Vyučujúci: doc. Ing. Andrea Purdešová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: doc. Ing. Andrea Purdešová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: