9. 12. 2019  21:49 Izabela
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N418L1_4I - Laboratórne cvičenie z analytických metód II (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N418L1_4I
Názov predmetu: Laboratórne cvičenie z analytických metód II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne/konštrukčné cvičenie3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: technická chémia - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
technická chémia - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Absolvovanie laboratórnych úloh a test
 
Výsledky vzdelávania:
Praktický rozvoj teoretických poznatkov z predmetov Analytické separačné metódy I a II, Elektroanalytická chémia a Bioanalytická chémia a klinická analýza.
 
Stručná osnova predmetu:
Elektroanalytické metódy (10 h)
Kvapalinová chromatografia (10 h)
Plynová chromatografia (20 h)
Bioanalytické metódy (10 h)
Individuálna experimetálna práca (67 h)
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 90

ABCDEFX
98,9 %1,1 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc. (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 7. 2019
Schválil: prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 16. 07. 2019.

Typ výstupu: