15. 10. 2019  21:34 Terézia
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 436L1_4B - Laboratórne cvičenie z analýzy a senzorického hodnotenia potravín a kozmetiky (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 436L1_4B
Názov predmetu: Laboratórne cvičenie z analýzy a senzorického hodnotenia potravín a kozmetiky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Klasifikácia jednotlivých laboratórnych cvičení s maximálnym možným počtom získaných bodov 100 za každé cvičenie. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na hodnotenie B 83 bodov, na hodnotenie C 74 bodov, na hodnotenie D 65 bodov a na hodnotenie E 56 bodov (priemer za laboratórne cvičenia).
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má praktickú skúsenosť s analytickými metódami používanými pri hodnotení potravín. Je zručný v chemickom laboratóriu, vie stanoviť vybrané zložky potravín (sacharidy, aromatické látky, prírodné farbivá, syntetické farbivá). Ovláda metódy senzorickej analýzy a vie hodnotiť organoleptické vlastnosti potravín a senzorické vlastnosti kozmetických výrobkov.
 
Stručná osnova predmetu:
Stanovenie sacharidov.
Stanovenie aromatických látok.
Stanovenie prírodných farbív.
Stanovenie syntetických farbív.
Senzorická analýza.
Senzorické hodnotenie potravinárskych výrobkov.
Senzorické hodnotenie kozmetických výrobkov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
DAVÍDEK, J. Laboratórní příručka analýzy potravin. Praha: SNTL, 1977. 718 s.
WEAVER, C. The Food Chemistry Laboratory. Boca Raton: CRC Press Int., 1996. 123 s. ISBN 0-8493-8006-5.
PRÍBELA, A. Analýza potravín. Cvičenie. Bratislava: Edičné stredisko STU, 1991. 394 s. ISBN 80-227-0398-2.
POKORNÝ, J. Metody senzorické analýzy potravin. Praha: ÚZPI, 1993. 196 s. ISBN 80-85120-34-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo český jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 342

ABCDEFX
50,3 %34,8 %12,0 %2,9 %0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: