21. 6. 2019  0:08 Alojz
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 421L3_4B - Laboratórne cvičenie z fyzikálnej chémie II (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 421L3_4B
Názov predmetu: Laboratórne cvičenie z fyzikálnej chémie II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve - bakalársky (povinný), 4. semester
biotechnológia - bakalársky (povinný), 4. semester
chémia, medicínska chémia a chemické materiály - bakalársky (povinný), 4. semester
chemické inžinierstvo - bakalársky (povinný), 4. semester
potraviny, výživa, kozmetika - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Laboratórne cvičenia z fyzikálnej chémie I (N421L10_4B) alebo úspešne absolvované Laboratórne cvičenie z fyzikálnej chémie I (N421L8_4B) alebo úspešne absolvované Laboratórne cvičenie z fyzikálnej chémie I (421L2_4B)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Testy, ústne skúšanie k téme laboratórneho cvičenia, vypracovanie protokolov z laboratórnych cvičení. Známkovanie je odvodené od aktuálne platného Študijného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
 
Výsledky vzdelávania:
Na konkrétnej práci v laboratóriu študent získa praktické skúsenosti z oblasti základných elektrochemických meraní, experimentov z oblasti chemickej kinetiky a koloidnej chémie. Pri práci v laboratóriu aplikuje poznatky získané v rámci prednášok a seminárov z fyzikálnej chémie.
 
Stručná osnova predmetu:
Vodivostné merania. Elektródový potenciál a elektromotorické napätie galvanických článkov. Termodynamika galvanických článkov. Polarizácia elektród. Kinetika jednoduchých reakcií: inverzia sacharózy, hydrolýza octanu etylového. Stanovenie aktivačnej energie jodácie acetónu. Adsorpcia na pohyblivom fázovom rozhraní. Adsorpčné izotermy. Stanovenie molárneho absorpčného koeficienta.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KLEIN, E. Fyzikálna chémia, Praktikum. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2009. 191 s. ISBN 978-80-227-3187-4.
ATKINS, P W. Physical Chemistry + CD-Rom. Oxford : Oxford University Press, 1998. 1014 s. ISBN 0-19269068-X.
ATKINS, P W. Student's Solutions Manual for Physical Chemistry. Oxford : Oxford University Press, 1998. 429 s. ISBN 0-19-850319-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Laboratórne cvičenia z fyzikálnej chémie II tvoria neoddeliteľný celok s predmetom Fyzikálna chémia II.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1528

ABCDEFX
71,7 %23,5 %3,9 %0,5 %0 %0,4 %
Vyučujúci: doc. Ing. Erik Klein, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: doc. Ing. Erik Klein, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: