28. 3. 2020  15:54 Soňa
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N416L0_4I - Laboratórne cvičenie z metód analýzy materiálov (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N416L0_4I
Názov predmetu: Laboratórne cvičenie z metód analýzy materiálov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne/konštrukčné cvičenie7 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 8
 
Odporúčaný semester/trimester: ochrana materiálov a objektov dedičstva - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
test
 
Výsledky vzdelávania:
Získať prehľad o technikách, používaných v analýze materiálov súvisiacich so zachovaním kultúrneho dedičstva.
 
Stručná osnova predmetu:
Úlohy zamerané na analýzu materiálov a ich zložiek, analýzu štruktúry materiál a separáciu zložiek materiál.
Identifikácia chemických zložiek materiálov metódami spektrálnej analýzy, NMR, NMR v tuhej fáze, RTG, FTIR, ATR, odrazová XRF- prítomnosť kovov, IČ mikroskopia a mikroskopia v polarizovanom svetle, termoanalytické metódy.
Stanovenie farebných súradníc, lesku, rozptylu a drsnosti povrchov.
Štúdium zrýchleného starnutia pomocou FTIR a termoanalytických metód.
Stanovenie stupňa degradácie polymérov kapilárnou viskozimetriou.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
STULIK, D. -- DERRICK, M. -- LANDRY, J. Infrared Spectroscopy in Conservation Science.  [online]. 1999. URL: http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/.
ŠIMON, P. -- SMRČKOVÁ, E. -- SVETÍK, Š. -- CHOCHULOVÁ, A. 6. letná škola termickej analýzy a kalorimetrie - študijné materiály.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 7

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: Ing. Katarína Čížová, PhD. (cvičiaci)
doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD. (cvičiaci)
doc. RNDr. Milan Mikula, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Milena Reháková, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD. (cvičiaci)
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: doc. RNDr. Milan Mikula, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: