14. 12. 2019  3:08 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N414L5_4B - Laboratórne cvičenie z organickej chémie II (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N414L5_4B
Názov predmetu: Laboratórne cvičenie z organickej chémie II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne/konštrukčné cvičenie5 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: chémia, medicínska chémia a chemické materiály - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Laboratórne cvičenie z organickej chémie I (N414L4_4B)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Testy a zvládnutie jednotlivých syntéz organických zlúčenín.
Klasifikovaný zápočet je udeľovaný na základe výsledkov z priebežného hodnotenia. Je možné dosiahnuť maximálne 80 bodov. Na získanie zápočtu musí študent dosiahnuť minimálne 45 bodov. Študenti sú hodnotení nasledovne: A 110.4-120 bodov, B 99.6-109.2 bodov, C 88.8-98.4 bodov, D 78-87.6 bodov, E 67.2-76.8 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Zvládnutie základných laboratórnych techník pri syntéze organických zlúčenín.
 
Stručná osnova predmetu:
Syntézy vybraných organických zlúčenín.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LÁSIKOVÁ, A. LC z Organickej chémie II.  [online]. 2012. URL: http://www.kirp.chtf.stuba.sk/moodle/course/view.php?id=356.
VALIGURA, D. -- LÁSIKOVÁ, A. -- GRACZA, T. Chemické tabuľky. Bratislava: STU Bratislava, 2011. 456 s. ISBN 978-80-227-3565-0.
CLAYDEN, J. -- GREEVES, N. -- WARREN, S. -- WOTHERS, P. Organic Chemistry. Oxford : Oxford University Press, 2001. 1512 s. ISBN 0-19-850346-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Predmet je odporúčaný pre 2. rok štúdia programu Chémia, medicínska chémia a materiály
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 557

ABCDEFX
56,0 %33,8 %8,1 %1,4 %0,7 %0 %
Vyučujúci: Ing. Angelika Lásiková, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: Ing. Angelika Lásiková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: