19. 10. 2019  14:18 Kristián
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 42202_4B - Laboratórne cvičenie z riadenia procesov (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 42202_4B
Názov predmetu: Laboratórne cvičenie z riadenia procesov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve - bakalársky (povinný), 4. semester
chémia, medicínska chémia a chemické materiály - bakalársky (povinný), 6. semester
chemické inžinierstvo - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na laboratórnych cvičeniach získavajú body za testy overujúce pripravenosť študentov na cvičenie a za protokoly z individuálnych zadaní. Výsledná známka zohľadňuje vstupné testy s váhou 20%, protokoly zo zadaní s váhou 80%. Výsledná známka sa určí v súlade s pravidlami určenými študijným poriadkom STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má vedomosti zo základov modelovania a riadenia procesov chemickej a potravinárskej technológie. Vie tvoriť jednoduché statické a dynamické modely zásobníkov kvapalín, výmenníkov tepla a chemických reaktorov. Vie vytvoriť vstupno-výstupné modely procesov v tvare prenosových funkcií a spoznávať dynamické vlastnosti riadených procesov pomocou prenosových funkcií. Ovláda postup získania modelu riadeného procesu v tvare prenosu experimentálno-štatistickou metódou. Pozná princípy činnosti dvojpolohových regulátorov a PID regulátorov. Vie navrhnúť štruktúru a ladiť parametre PID regulátorov. Vie používať simulačné prostredie MATLAB- Simulink.
 
Stručná osnova predmetu:
Laplaceova transformácia
Prenos a určenie prenosov zložitých systémov
Prechodová charakteristika
Póly a nuly
Modelovanie zásobnikov
Modelovanie výmenníkov
Uzavretý regulačný obvod
Stabilita
Úloha sledovania a úloha regulácie
Analytické metódy syntézy regulátorov
Experimentálne metódy syntézy regulátorov
Riadenie zásobníkov kvapaliny
Riadenie výmenníkov tepla
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BAKOŠOVÁ, M. --FIKAR, M. Riadenie procesov. STU v Bratislave, 2008. 1 s. ISBN 978-80-227-2841-6.
BAKOŠOVÁ, M. -- FIKAR, M. -- ČIRKA, Ľ. Základy automatizácie: Laboratórne cvičenia zo základov automatizácie. Bratislava : STU v Bratislave FCHPT, 2003. 153 s. ISBN 80-227-1831-9.
RAY, W H. -- OGUNNAIKE, B A. Process dynamics, modelimg, and control. New York : Oxford University Press, 1994. 1260 s. ISBN 0-19-509119-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2397

ABCDEFX
58,9 %24,4 %9,7 %3,3 %1,6 %2,1 %
Vyučujúci: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: