30. 3. 2020  15:49 Vieroslava
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N425L2_4I - Laboratórne cvičenie z technológie mäsa a mäsových výrobkov (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N425L2_4I
Názov predmetu: Laboratórne cvičenie z technológie mäsa a mäsových výrobkov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne/konštrukčné cvičenie3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: potraviny, hygiena, kozmetika - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 a hodnotenie E najmenej 56 bodov. Písomná skúška a protokoly.
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti sú oboznámení so zásadami bezpečnosti pri práci v laboratóriu, spôsobom vypracovania protokolov a stanovením základných parametrov mäsa a mäsových výrobkov.
 
Stručná osnova predmetu:
Vstupné informácie, zásady bezpečnosti pri práci, spôsoby vypracovania protokolov.
Stanovenie základných parametrov mäsa a mäsových výrobkov - stanovenie obsahu vody, resp. sušiny - stanovenie obsahu chloridov - stanovenie obsahu bielkovín.
Stanovenie väznosti vody - stanovenie celkovej titračnej kyslosti v mäsových výrobkoch a vaječných hmotách.
Stanovenie obsahu lipidov v rôznych mäsových výrobkoch. Stanovenie čerstvosti mäsa a mäsových výrobkov - stanovenie amoniaku - dôkaz sírovodíka - dôkaz amínov.
Stanovenie dusičnanov a dusitanov. Stanovenie tukových charakteristík - izolácia Folchovou metódou - ČK, PČ a TBČ.
Technologické cvičenie - porcovanie a balenie hydinového mäsa, vykosťovanie stehna, pliecka - rozrábka bravčovej polovičky, kutrovanie - miešanie – narážanie - tepelne opracovanie.
Senzorické hodnotenie mäsových výrobkov. Stanovenie pH- hodnoty, aW-hodnoty, meranie remisie mäsových výrobkov. Stanovenie DFD a PSE mäsa.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
DUBRAVICKÝ, J. -- SMIRNOV, V. -- ŠIMKO, P. Laboratórium odboru II. Technológia živočíšnych neúdržných potravín. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1989. 323 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 129

ABCDEFX
93,0 %6,2 %0,8 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: Ing. Ladislav Staruch, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: Ing. Ladislav Staruch, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: