2. 6. 2020  0:39 Xénia
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N424M2_4I - Manažérstvo kvality (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
N424M2_4I
Názov predmetu: Manažérstvo kvality
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester:
riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve - inžiniersky (výberový), 2. semester
riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve - inžiniersky (výberový), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Predmet Manažérstvo kvality sa realizuje formou 13 dvojhodinových prednášok a 13 jednohodinových seminárov
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti získajú poznatky z oblasti zabezpečovania kvality produkcie v priemyselnom podniku. Poznajú princípy a zásady fungovania manažérskych systémov na báze ISO noriem, na princípe podnikových štandardov a na princípoch TQM. Študenti vedia určiť ekonomickú efektívnosť týchto systémov a výhody ich uplatnenia v praxi. Získajú poznatky aj o úlohe ľudského faktory v systémoch riadenia. Predmet napomáha rozvíjať zručnosti, komunikáciu a tímovú prácu a pripravuje absolventov flexibilne reagovať na zmeny.
 
Stručná osnova predmetu:
Kvalita – základné pojmy, definície, prístupy.
História zabezpečovania kvality.
Významné osobnosti v oblasti zabezpečovania kvality, americký a japonský prístup k riadeniu kvality.
Vznik a vývoj manažérstva kvality.
Procesný prístup k riadeniu kvality.
Koncepcie riadenia kvality .
Budovanie QMS podľa ISO 9000:2008, zásady, postupy.
Audit a certifikácia systémov kvality.
Ekonomika kvality.
Princípy EMS podľa ISO 14000.
Integrované systémy riadenia.
Ľudský faktor v systémoch riadenia kvality.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MATEIDES, A. -- ZÁVADSKÝ, J. Ako zaviesť systém riadenia kvality podľa STN EN ISO 9001:2001 v organizácii. Bratislava : Epos, 2005. 217 s. ISBN 80-8057-632-7.
MATEIDES, A. Manažérstvo kvality. Bratislava: Epos, 2006. 752 s. ISBN 80-8057-656-4.
NENADÁL, J. Ekonomika jakosti v praxi. Žilina : MASM, 1995. 133 s. ISBN 80-85348-26-8.
NENADÁL, J. -- NOSKIEVIČOVÁ, D. -- PETŘÍKOVÁ, R. -- PLURA, J. -- TOŠENOVSKÝ, J. Moderní management jakosti: Principy, postupy, metody. Praha : Management Press, 2008. 376 s. ISBN 978-80-7261-186-7.
DAVIS, S. -- GOETSCH, D. Quality Management for Organizational Excellence. New Jersey, USA: Person Education, 2010. ISBN 978-0-13-800354-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 12

ABC
D
EFX
66,7 %
16,7 %
16,6 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci: doc. Dr. Ing. Milan Majerník (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Jana Plchová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
29. 1. 2019
Schválil:
doc. Dr. Ing. Milan Majerník a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: