15. 12. 2019  11:19 Ivica
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N414M1_4I - Mechanizmy organických reakcií II (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N414M1_4I
Názov predmetu: Mechanizmy organických reakcií II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: technická chémia - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Skúška pozostáva z písomného testu a ústnej skúšky za 50 bodov. Na úspešné zvládnutie skúšky musi študent dosiahnúť minimálne 28 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet stavia na poznatkoch z predmetu Mechanizmy organickej chémie I a podáva komplexný výklad mechanizmov organických reakcií so zohľadnením elektronických a stérických faktorov. Poznanie reaktivity organických zlúčenín umožňuje študentom pochopiť priebeh veľkého množstva doteraz známych reakcií.
 
Stručná osnova predmetu:
Vzťah medzi štruktúrou a reaktivitou organických molekúl. Metódy štúdia mechanizmov organických reakcií. Vzťah medzi reakčným mechanizmom a rýchlostnou rovnicou. Závislosť rýchlostnej konštanty od teploty a význam aktivačných parametrov chemickej reakcie. Vplyv reakčných podmienok a prostredia na rýchlosť reakcie. Acidobázická katalýza. Izotopový efekt. Hammettova rovnica. Nukleofilné substitúcie na karboxylovom atóme uhlíka. Adícia nukleofilov na heterokumulény a karbonylové zlúčeniny. Tvorba acetálov. Reakcie ylidov s nasýtenými, alebo nenasýtenými karbonylovými zlúčeninami. Redukcie a oxidácie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
JURÁŠEK, A. Fyzikálne princípy a mechanizmy organických reakcií. Bratislava : Veda, 1989. 370 s.
BRÜCKNER, R. Organic Mechanisms. Reactions, Stereochemistry and Synthesis. Berlin: Springer, 2002. 636 s. ISBN 978-3-642-03650-7.
MILLER, B. Advanced Organic Chemistry. Reactions and Mechanisms /2nd ed./. New Jersey: Pearson Education, Inc., 2004. 411 s. ISBN 0-13-121928-6.
ANSLYN, E V. -- DOUGHERTY, D A. Modern Physical Organic Chemistry. Sausalito, California: University Science Books, 2006. 1099 s. ISBN 1-891389-31-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 61

ABCDEFX
54,1 %14,8 %21,3 %8,2 %1,6 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: