21. 10. 2020  11:14 Uršuľa
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N400O0_4I - Odborná prax (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
N400O0_4I
Názov predmetu:
Odborná prax
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
odborná prax/exkurzia
120 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve - inžiniersky (povinný), 2. semester
automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve - inžiniersky (povinný), 2. semester
biochémia a biomedicínske technológie - inžiniersky (povinný), 2. semester
biochémia a biomedicínske technológie - inžiniersky (povinný), 2. semester
biotechnológia - inžiniersky (povinný), 2. semester
biotechnológia - inžiniersky (povinný), 2. semester
chemické inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 2. semester
chemické inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 2. semester
chemické technológie - inžiniersky (povinný), 2. semester
chemické technológie - inžiniersky (povinný), 2. semester
ochrana materiálov a objektov dedičstva - inžiniersky (povinný), 2. semester
potraviny, hygiena, kozmetika - inžiniersky (povinný), 2. semester
prírodné a syntetické polyméry - inžiniersky (povinný), 2. semester
prírodné a syntetické polyméry - inžiniersky (povinný), 2. semester
riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve - inžiniersky (povinný), 2. semester
riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve - inžiniersky (povinný), 2. semester
technická chémia - inžiniersky (povinný), 2. semester
technická chémia - inžiniersky (povinný), 2. semester
technológie ochrany životného prostredia - inžiniersky (povinný), 2. semester
technológie ochrany životného prostredia - inžiniersky (povinný), 2. semester
výživa a hodnotenie kvality potravín - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent odovzdá písomnú správu o odbornej praxi, prezentuje a obháji získané výsledky a skúsenosti. Študent je hodnotený v súlade so študijným poriadkom STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent vie uplatniť v praxi teoretické a metodologické poznatky získané v priebehu svojho univerzitného štúdia. Má overené svoje vedomosti a odbornú orientáciu. Pozná možnosti svojho uplatnenia v praxi.
 
Stručná osnova predmetu:
Absolvovanie vstupného školenia zameraného na bezpečnosť práce.
Spoznanie základných princípov organizácie činnosti prevádzky, vývojového alebo výskumného oddelenia.
Oboznámenie sa s konkrétnou úlohou, na riešení ktorej sa bude študent podieľať.
Vykonávanie odborných činností súvisiacich so zadanou úlohou na výrobnom, vývojovom alebo výskumnom pracovisku pod dohľadom zodpovedného zamestnanca.
Prezentácia a obhajoba dosiahnutých výsledkov a získaných skúseností.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Zodpovední učitelia sú spravidla garanti študijných programov, a preto sa neuvádzajú jednotlivo. Výučba je zabezpečená v slovenskom alebo anglickom jazyku. Odporúčaná literatúra súvisí s témou odbornej praxe.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1410

ZFX
99,9 %
0,1 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny:
16. 7. 2019
Schválil: doc. Ing. Milena Reháková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 16. 07. 2019.

Typ výstupu: