28. 3. 2020  19:51 Soňa
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N421P1_4I - Pokročilé techniky fyzikálnej chémie (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N421P1_4I
Názov predmetu: Pokročilé techniky fyzikálnej chémie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: technická chémia - inžiniersky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa píšu dve kontrolné písomky po 20 bodov. Skúška je písomná, za 60 bodov. Na získania skúšky je potrebné získať daný bodový zisk: hodnotenie A - minimum 85 bodov. B - minimum 75 bodov, C- minimum 65 bodov. D- minimum 60 bodov. E- minimum 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznámi s pokročilými technikami molekulovej spektroskopie, pochopí teoretické princípy zobrazovania magnetickou rezonančnou spektroskopiou, osvojí si pokročilé techniky molekulovej symetrie, pochopí aplikácie nerovnovážnej termodynamiky na biosystémy a molekulovej dynamiky a chemickej kinetiky.
 
Stručná osnova predmetu:
Vybrané kapitoly z molekulovej spektroskopie - elektrónová spektroskopia, spektroskopia v infračervenej oblasti, princípy zobrazovania magnetickou rezonančnou spektroskopiou. Pokročilé techniky EPR spektroskopie. Nerovnovážna termodynamika v biodisciplínach. Molekulová dynamika - výpočty vybraných systémov, software pre výpočty molekulovou dynamikou. Chemická kinetika zložitých reakcií.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ATKINS, P. -- PAULA, J. Fyzikální chemie. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2013. 944 s. ISBN 978-80-7080-830-6.
SVANBERG, S. Atomic and molecular spectroscopy: Basic aspects and practical applications. Berlin : Springer Verlag, 1992. 407 s. ISBN 3-540-55243-X.
BUNKER, P R. -- JENSEN, P. Molecular Symmetry and Spectroscopy. Ottawa : NRC Research Press, 1998. 747 s. ISBN 0-660-17519-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Predmet je odporúčaný pre 2. ročník inžinierskeho štúdia.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 26

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Marián Valko, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Marián Valko, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: