2. 6. 2020  0:42 Xénia
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N424P2_4I - Pracovné a priemyselné právo (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu:
N424P2_4I
Názov predmetu:
Pracovné a priemyselné právo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
2
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent absolvuje cvičenia a písomný test. Test sa hodnotí 16 bodmi. Na úspešné absolvovanie testu je potrebných minimálne 9 bodov. Na záver študent absolvuje ústnu skúšku. Ústna skúška sa hodnotí 16 bodmi. Na úspešné absolvovanie ústnej skúšky je potrebných minimálne 9 bodov. Študent získa za predmet kredity ak úspešne absolvuje písomný test i skúšku. Hodnotí sa podľa úspešnosti nasledovne: A 30 – 32 bodov; B 27 – 29 bodov; C 24 – 26 bodov; D 21 – 23 bodov; E 18 – 20 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent sa orientuje v základných zásadách pracovného práva a individuálnych pracovnoprávnych vzťahoch relevantných pre vstup do zamestnania poprípade pre podnikanie. Získa poznatky o predmete práv k nehmotným statkom, o druhoch práv priemyselného vlastníctva a dokáže získané teoretické poznatky aplikovať v praxi riadiaceho pracovníka.
 
Stručná osnova predmetu:
Pojem, predmet, systém a základné zásady pracovného práva.
Pracovný pomer a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
Pracovný čas, pracovné režimy, doba odpočinku a dovolenka.
Odmeňovanie zamestnancov a priemerný zárobok.
Prekážky v práci, pracovné podmienky a ochrana práce.
Náhrada škody v pracovnoprávnych vzťahoch.
Predmet práv k nehmotným statkom a ich rozdelenie.
Pojem a charakteristika práva priemyselného vlastníctva.
Patenty a dodatkové ochranné osvedčenia.
Úžitkové vzory a dizajny.
Ochranné známky, označenie pôvodu výrobkov a zemepisné označenie výrobkov.
Postavenie, funkcie Úradu priemyselného vlastníctva SR a zásady konania pred ním.
Náležitosti návrhov na zápisy do registrov vedených Úradom priemyselného vlastníctva SR.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
Autorské a priemyselné práva. Bratislava : Epos, 2010. 366 s. ISBN 978-80-8057-813-8.
LAZÍKOVÁ, J. Základy práva duševného vlastníctva. Bratislava : Iura Edition, 2012. 302 s. ISBN 978-80-8078-476-8.
SCHRONK, R. -- BARANCOVÁ, H. Pracovné právo. Bratislava: Sprint dva, 2009.
Zákonník práce s komentárom a judikatúrou: Platný od 1. januára 2013. Bratislava : NOVÁ PRÁCA, 2013. 295 s. ISBN 978-80-89350-36-0.

Odporúčaná:
BARANCOVÁ, H. -- OLŠOVSKÁ, A. Slovak Labour Law. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 160 s. ISBN 978-80-7380-220-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 30

A
BC
D
E
FX
100,0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci: doc. PhDr. Dušan Špirko, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
29. 1. 2019
Schválil:
doc. PhDr. Dušan Špirko, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: