9. 8. 2020  1:11 Ľubomíra
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N412P0_4B - Priemyselné hnojivá a agrochémia (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu:
N412P0_4B
Názov predmetu:
Priemyselné hnojivá a agrochémia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
2
 
Odporúčaný semester/trimester:
chémia, medicínska chémia a chemické materiály - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečný písomný test. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať minimálne 92%, za hodnotenie B minimálne 83%, na hodnotenie C 74%, na hodnotenie D 65% a E minimálne 56%.
 
Výsledky vzdelávania:
Prehľad najdôležitejších výrob priemyselných hnojív, náväznosť jednotlivých technológií na surovinovú základňu, praktické využitie hnojív.
 
Stručná osnova predmetu:
Hlavné výroby priemyselných hnojív: dusíkaté hnojivá, fosforečné hnojivá, draselné hnojivá, viaczložkové hnojivá. Prehľad prostriedkov proti škodcom, použitie priemyselných hnojív v súvislosti s environmentálnymi aspektami, kvalita a bezpečnosť (leg. EÚ).
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BÜCHNER, W. Průmyslová anorganická chemie. Praha : SNTL, 1991. 568 s. ISBN 80-03-00638-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 37

A
B
C
D
E
FX
70,3 %
21,6 %
2,7 %
5,4 %
0 %
0 %
Vyučujúci:
Ing. Marta Ambrová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: