2. 6. 2020  0:55 Xénia
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N424R2_4I - Riadenie inovácií a zmien (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: N424R2_4I
Názov predmetu:
Riadenie inovácií a zmien
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve - inžiniersky (výberový), 2. semester
riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve - inžiniersky (výberový), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude každému študentovi zadávané zadania.Správne vypracovanie zadania je predpokladom získania zápočtu a postúpenia na absolvovanie skúšky. Skúška môže byť ústna alebo formou písomného testu. Na úspešné absolvovanie skúšky je potrebné, aby študent získal minimálne 56 zo 100 bodov /skúšobný poriadok STU/. Študent získa za predmet kredity, ak úspešne absolvuje zadania a skúšku.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má vedomosti z oblasti inovácií, riadenia inovácií a zmien ako ucelený nástroj pre efektívne riadenie procesov inovácií v podniku
 
Stručná osnova predmetu:
Inovácie ako praktické prenesenie ideí do nových produktov (výrobkov), služieb, procesov, systémov a vzťahov.
Vecné vymedzenie inovácií - výrobkové, procesné (technologické).
Vecné vymedzenie inovácií - produktové, manažérske inovácie.
Inovácie z hľadiska - marketingu, kvality, prognózovania.
Akosť.
Medzinárodná normalizácia akosti.
Certifikácia.
Systém manažérstva kvality.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GIPLIN, A. Dictionary of Economic Terms. Londýn: London Butterwort, 1996.
BREALEY, R A. -- MYERS, S C. Teorie a praxe firemních financí. B.m. : Victoria Publishing, a.s, 1992. 971 s. ISBN 80-85605-24-4.
MAJERNÍK, M. -- ZATROCHOVÁ, M. -- MAJERNÍK, Š. a kol. Finančné riadenie podniku. Bratislava: Statis Bratislava, 2011. 124 s. ISBN 978-80-85659-67-2.
HERZKA, P. -- KAJANOVÁ, J. Ekonomika a manažment podniku. Bratislava : STU v Bratislave,Ústav manažmentu, 2010. 203 s. ISBN 978-80-227-3268-0.
MOLNÁR, P. -- DUPAĽ, A. Manažment inovácií podniku. Bratislava: Ekonóm, 2005.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 9

A
B
C
D
E
FX
100,0 %
0 %
0 %
0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Dr. Ing. Milan Majerník (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
29. 1. 2019
Schválil:
doc. Dr. Ing. Milan Majerník a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: