26. 10. 2020  19:37 Demeter
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N400S2_4I - Semestrálny projekt II (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu:
N400S2_4I
Názov predmetu:
Semestrálny projekt II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
projektová/semestrálna práca4 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve - inžiniersky (povinný), 2. semester
automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve - inžiniersky (povinný), 2. semester
biochémia a biomedicínske technológie - inžiniersky (povinný), 2. semester
biochémia a biomedicínske technológie - inžiniersky (povinný), 2. semester
biotechnológia - inžiniersky (povinný), 2. semester
biotechnológia - inžiniersky (povinný), 2. semester
potraviny, hygiena, kozmetika - inžiniersky (povinný), 2. semester
výživa a hodnotenie kvality potravín - inžiniersky (povinný), 2. semester
technická chémia - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
technická chémia - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent v priebehu semestra pracuje na projekte so zvolenou témou. Na záver vypracuje správu v elektronickej alebo tlačenej forme a svoje výsledky prezentuje. Za vypracovanie projektu a splnenie jeho cieľov získa hodnotenie v súlade so študijným poriadkom STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má systematické znalosti o študovanej problematike a pozná súčasný stav problematiky v oblasti podľa témy semestrálneho projektu. Vie definovať problémy, navrhnúť metódy na ich riešenie, vie zhodnotiť možnosti ich aplikovania a rozvoja a kriticky zhodnotiť ich výhody a nevýhody. Vie navrhnúť možnosť riešenia a experimenty so zameraním na tému diplomovej práce. Vie realizovať experimenty a vyhodnotiť ich.
 
Stručná osnova predmetu:
Literárna rešerš v problematike súvisiacej so zvolenou témou projektu.
Štúdium dostupnej literatúry.
Vymedzenie základných problémov a metód riešenia skúmaných problémov.
Návrh a realizácia úvodných experimentov so zameraním na tému projektu.
Vypracovanie písomnej správy o súčasnom stave poznatkov v oblasti súvisiacej s témou projektu.
Zhodnotene úvodných experimentov a výsledkov.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Zodpovedný za predmet je garant študijného programu. Vyučujúcimi sú všetci vedúci záverečných prác študijného programu, preto sa neuvádzajú jednotlivo. Všetci vyučujúci zabezpečujú výučbu v slovenskom alebo anglickom jazyku. Odporúčaná literatúra súvisí s témou semestrálneho projektu.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 782

A
B
C
D
EFX
91,4 %
6,3 %
1,5 %
0,3 %
0,4 %
0,1 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Katarína Dercová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
RNDr. Ima Dovinová, PhD. (skúšajúci)
Mr.sc. Eliahu Dremencov, PhD. (skúšajúci)
Ing. Katarína Elefantová, PhD. (skúšajúci)
Ing. Róbert Fischer, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Katarína Furdíková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Peter Gajdoš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Gabriel Greif, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Mária Greifová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Zuzana Hegyi, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Helena Hronská, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Eva Hybenová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Pavol Jakubec, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Michal Kaliňák, PhD. (skúšajúci)
Ing. Barbora Kaliňáková, PhD. (skúšajúci)
Ing. Dr. rer. nat. Helena Kanďárová (skúšajúci)
doc. Ing. Jolana Karovičová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Martin Klaučo, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Tatiana Klempová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Zlatica Kohajdová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
RNDr. Zuzana Kozovská, PhD. (skúšajúci)
Ing. Vladimír Krasňan, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. František Kreps, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Zuzana Krepsová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Svetlana Kryštofová, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD. (skúšajúci)
Ing. Angelika Lásiková, PhD. (skúšajúci)
Ing. Michaela Lauková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Martin Markovič, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Silvia Martiniaková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Vladimir Mastihuba, CSc. (skúšajúci)
Ing. Alžbeta Medveďová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Anna Mikulajová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Lucia Minarovičová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Silvia Mošovská, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Petra Olejníková, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Iveta Ondrejkovičová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Elena Piecková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Alexandra Poturnayová, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Martin Rebroš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Milena Reháková, PhD. (zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Stanislav Sekretár, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Ladislav Staruch, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - anglický jazyk
doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Ida Vašková, PhD. (skúšajúci)
Ing. Daniel Végh, DrSc. (cvičiaci, skúšajúci)
MUDr. Miroslav Vlček, PhD. (skúšajúci)
Ing. Michal Zalibera, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Lukáš Žemlička, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 7. 2019
Schválil:
doc. Ing. Milena Reháková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 16. 07. 2019.

Typ výstupu: