27. 6. 2019  4:26 Ladislav
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N418S5_4I - Seminár k diplomovej práci (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N418S5_4I
Názov predmetu: Seminár k diplomovej práci
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: technická chémia - inžiniersky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Samostatná práca a prezentácia výsledkov diplomovej práce.
 
Výsledky vzdelávania:
Oboznámiť študentov so šíršími teoretickými a praktickými súvislosťami tématiky vypracovávanej diplomovej práce a so spôsobom vypracovania jej jednotlivých častí. Študent sa naučí spracovať odborné texty, metódy správnej laboratórnej praxe, vyhodnotiť, spracovať a komentovať výsledky laboratórnych meraní v rámci témy diplomovej práce.
 
Stručná osnova predmetu:
Teoretické otázky diplomovej práce, správna laboratórna prax pri vypracovávaní diplomovej práce, metodika spracovania literárnych a nameraných údajov do konečnej formy diplomovej práce.
Vyhľadanie a spracovanie elektronických a tlačených odborných textov z riešenej problematiky do formy teoretickej časti diplomovej práce. Metódy správnej laboratórnej praxe. Získavanie reprodukovateľných výsledkov, ich vyhodnotenie, spracovanie do tabuliek a grafov, diskutovanie písomnou formou. Forma, úprava, citovanie v diplomovej práci. Vypracovanie diplomovej práce v písomnej forme. Spracovanie výsledkov do vedeckého textu.
Príprava a konzultácia prezentácie dosiahnutých výsledkov v rozsahu obhajoby diplomovej práce. Skúšobná prezentácia získaných a spracovaných výsledkov formou internej oponentúry.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 173

ABCDEFX
93,1 %4,6 %0,6 %0 %0,6 %1,1 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: