18. 10. 2019  1:03 Lukáš
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 436S0_4B - Senzorická analýza potravín (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 436S0_4B
Názov predmetu: Senzorická analýza potravín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na konci semestra bude písomný test s maximálnym možným počtom získaných bodov 100. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na hodnotenie B 83 bodov, na hodnotenie C 74 bodov, na hodnotenie D 65 bodov a na hodnotenie E 56 bodov. Klasifikovaný zápočet nebude udelený, ak študent zo záverečného testu získa menej ako 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent pozná význam a postavenie senzorickej analýzy potravín, ovláda základy anatómie a fyziológie zmyslových orgánov - zrak, čuch, chuť, hmat a sluch - z hľadiska ich využitia pri senzorickom posudzovaní. Študent vie posúdiť chyby a vplyvy pri senzorickom hodnotení potravín, pozná optimálne podmienky pre hodnotenie a požiadavky na senzorické laboratórium. Ovláda proces výberu a školenia hodnotiteľov a teoretické princípy metód senzorického hodnotenia potravín.
 
Stručná osnova predmetu:
Význam a postavenie senzorickej analýzy potravín, základy anatómie a fyziológie zmyslových orgánov - zrak, čuch, chuť, hmat a sluch - z hľadiska ich využitia pri senzorickom posudzovaní. Chyby a vplyvy pri senzorickom hodnotení potravín, optimálne podmienky pre hodnotenie a požiadavky na senzorické laboratórium. Proces výberu a školenia hodnotiteľov a teoretické princípy metód senzorického hodnotenia potravín.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PRÍBELA, A. Analýza potravín. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 1991. 225 s. ISBN 80-227-0374-5.
PRÍBELA, A. Analýza potravín: Cvičenie. Bratislava : STU v Bratislave, 1991. 394 s. ISBN 80-227-0398-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 168

ABCDEFX
71,4 %19,0 %6,5 %0 %0 %3,1 %
Vyučujúci: prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: