27. 5. 2020  12:25 Iveta
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N412S0_4B - Spracovanie elektronického odpadu (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: N412S0_4B
Názov predmetu:
Spracovanie elektronického odpadu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester:
chémia, medicínska chémia a chemické materiály - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
test, hodnotenie podľa platného Študijného poriadku STU
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvent získa znalosti o recyklačných procesoch pre elektronický odpad. Metódy spracovania organických, anorganických a kovových súčastí odpadu. Pozná základné environmentálne problémy spojené so spracovaním elektronického šrotu a je orientovaný aj v legislatíve tejto problematiky.
 
Stručná osnova predmetu:
Materiálové zloženie elektronických odpadov
Typy a kategorizácia elektronických materiálov
Spracovanie a recyklácia organických, anorganických súčastí elektronického odpadu
Spracovanie a recyklácia kovových súčastí elektronického odpadu
Metódy získania drahých a vzácnych kovov z odpadov
Hydrometalurgia, pyrometalurgia, bioregenerácia
Environmentálne problémy spojené s recykláciou elektronického šrotu
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HÍVEŠ, J. -- FELLNER, P. -- THONSTAD, J. -- KVANDE, H. -- STERTEN, A. Aluminium Electrolysis. Dusseldorf: Alumnium-Verlag, 2001. 360 s. ISBN 3-87017-270-3.
LHOTKA, M. -- ŠULCOVÁ, P. -- BĚLINA, P. -- PAIDAR, M. -- HÍVEŠ, J. -- DOHNALOVÁ, Ž. Úvod do anorganické technologie. Praha : VŠCHT Praha, 2012. 189 s. ISBN 978-80-7080-841-2.
CHOVANCOVÁ, M. -- FELLNER, P. -- ŠPIRK, E. -- HUDEC, I. -- ZEMANOVÁ, M. -- HÍVEŠ, J. Základy korózie a povrchovej úpravy materiálov. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2010. 303 s. ISBN 978-80-227-3378-6.
FELLNER, P. -- GABČOVÁ, J. -- DANIELIK, V. -- HÍVEŠ, J. Anorganická technológia. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 152 s. ISBN 80-227-2292-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 38

A
B
C
D
E
FX
86,8 %
13,2 %
0 %
0 %
0 %0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Ján Híveš, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
29. 1. 2019
Schválil:
prof. Ing. Ján Híveš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: