21. 1. 2020  8:43 Vincent
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N418S4_4I - Stopová a environmentálna analýza (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N418S4_4I
Názov predmetu: Stopová a environmentálna analýza
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: technická chémia - inžiniersky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Výsledok skúšky podľa všeobecnej klasifikačnej stupnice.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent sa orientuje v systém informácií a prostriedkov - znalostí a metód analytickej chémie - potrebných pre stopovú analýzu anorganických a organických látok v rôznych matriciach, predovšetkým vo vzorkách zo životného a pracovného prostredia. Pozná špecifiká a obmedzenia analýzy látok v malých koncentráciách alebo malých množstvách a objemoch, orientuje sa v používaných materiáloch a pomôckach. Pozná charakteristiky metód na odber vzoriek, spracovanie vzoriek a analýzu a spôsoby ich aplikácie na základné matrice a vzorky zo životného prostredia ako sú vody, pôdy, sedimenty, kaly, odpady, ovzdušie. Vie interpretovať výsledky analýz.
 
Stručná osnova predmetu:
Stopová analýza (SA), mikroanalýza. Klasifikácia metód a materiálov SA. Odber vzoriek, typy vzoriek. Prehľad analytických metód pre SA. Kombinované metódy v SA. Základy environmentálnej analýzy. Analýza hydrosféry, ovzdušia, pôd, odpadov. Inštitucionalizácia analytickej kontroly životného prostredia a legislatíva.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
interné učebné texty

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 81

ABCDEFX
59,3 %24,7 %13,6 %1,2 %1,2 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc. (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 7. 2019
Schválil: prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 16. 07. 2019.

Typ výstupu: