14. 8. 2020  16:57 Mojmír
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N412T0_4I - Technická elektrochémia (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu:
N412T0_4I
Názov predmetu:
Technická elektrochémia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: chemické technológie - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
chemické technológie - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca, hodnotenie podľa platného Študijného poriadku STU
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu technická elektrochémia ovláda teoretické základy a výpočty priemyselných elektrochemických procesov.
 
Stručná osnova predmetu:
Základy technickej elektrochémie
Základy fyzikálnej chémie roztavených solí
Základy elektrochemickej technológie
Elektrolýza soľanky
Výroba fluóru, eletrolýza vody
Elektrorafinácia drahých kovov
Výroba hliníka
Elektrochemická výroba ľahkých kovov
Elektrochemické obrábanie
Palivové články
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ROUŠAR, I. -- MALINOVSKÝ, M. Teoretické základy pochodů anorganické technologie I.Chemickoinženýrská termodynamika. Praha : SNTL, 1987. 380 s.
HÍVEŠ, J. -- FELLNER, P. -- THONSTAD, J. -- KVANDE, H. -- STERTEN, A. Aluminium Electrolysis. Dusseldorf: Alumnium-Verlag, 2001. 360 s. ISBN 3-87017-270-3.
FELLNER, P. -- GABČOVÁ, J. Teoretické základy technickej elektrochémie. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1990. 124 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 42

A
B
C
D
E
FX
54,8 %
33,3 %
9,5 %
2,4 %
0 %
0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Ján Híveš, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
29. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Ján Híveš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: