16. 10. 2019  2:17 Vladimíra
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N411T0_4I - Technológia silikátov (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N411T0_4I
Názov predmetu: Technológia silikátov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: chemické technológie - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
chemické technológie - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Ústna skúška z jednotlivých technológii (max. 60 bodov, potreba získať viac ako 33 bodov). Do celkového hodnotenia sa započítavajú aj výsledky dosiahnuté z výpočtov zo seminárov. Študent získa za predmet kredit, ak úspešne absolvuje aj písomné testy aj ústnu skúšku. Hodnotenie sa urobí podľa úspešnosti nasledovne: A - 92 až 100 %; B - 83 až 91; C - 74 až 82; D - 65 až 73;E - 56 až 64; X - 0 - 55 %
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má vedomosti a poznatky o jednotlivých silikátových technológiách so zameraním na procesy prebiehajúce v surovinových zmesiach ako dôsledok výrobných podmienok.
 
Stručná osnova predmetu:
Teoretické základy technológie silikátov: základné oxidové systémy: fázové rovnováhy, reakcie v tuhej fáze - mechanizmy. Tvarovacie postupy, reologické vlastnosti, zhutňovanie, tepelné spracovanie pri výrobe silikátových materiálov, vývoj mikroštruktúry a fázového zloženia,
Technológia keramika: príprava keramických surovinových zmesí, tvarovanie, sušenie, výpal, dokončenie. Keramika na báze ílových surovín, technická keramika, žiaruvzdorná keramika, progresívna keramika, biokeramika.
Technológia skla: sklárske suroviny, charakteristika skla a jeho vlastnosti v roztavenom stave, základné typy priemyselne vyrábaných skiel a ich vlastnosti, suroviny na prípravu sklárskeho kmeňa. základy tavenia skla- tavenie,formovanie a chladenie sklených výrobkov, zošľachťovanie skla.
Technológia anorganických spojív: klasifikácia anorganických spojív: hydraulické a vzdušné spojivá, suroviny, príprava, výpal. Cement: suroviny, príprava, výpal, slinkové minerály, sadrovec.
Hydratácia, tuhnutie anorganických, vlastnosti materiálov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HLAVÁČ, J. Základy technologie silikátů. Praha : SNTL, 1988. 516 s.
BARTA, R. Chemie a technologie cementu. Praha: ČSAV, 1961. 1107 s.
BABCOCK, C. Silicate Glass Technology Methods . London: Wiley; 1 edition , 1977. 326 s. ISBN 978-04-7103-965-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Predmet je odporúčaný pre 1. ročník inženýrskeho štúdia programu chemické technológie
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 6

ABCDEFX
50,0 %50,0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: prof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé Palou (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: prof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé Palou a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: