Sep 30, 2020   6:46 p.m. Jarolím
Academic information system

Course syllabus N434T1_4I - Physical Education (FCFT - SS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


University: Slovak University of Technology in Bratislava
Faculty:
Faculty of Chemical and Food Technology
Course unit code: N434T1_4I
Course unit title: Physical Education
Mode of delivery, planned learning activities and teaching methods:
seminar2 hours weekly (on-site method)

 
Credits allocated:
1
 
Recommended semester/trimester: Automation and Information Engineering in Chemistry and Food Industry - master (optional), 2. semester
Automation and Information Engineering in Chemistry and Food Industry - master (optional), 2. semester
Biochemistry and Biomedical Technologies - master (optional), 2. semester
Biochemistry and Biomedical Technologies - master (optional), 2. semester
Biotechnology - master (optional), 2. semester
Biotechnology - master (optional), 2. semester
Conservation of Heritage Materials and Objects - master (optional), 2. semester
Control of Technological Processes in Chemical and Food Industries - master (optional), 2. semester
Control of Technological Processes in Chemical and Food Industries - master (optional), 2. semester
Food, Hygiene, Cosmetics - master (optional), 2. semester
Chemical Engineering - master (optional), 2. semester
Chemical Engineering - master (optional), 2. semester
Chemical Technologies - master (optional), 2. semester
Chemical Technologies - master (optional), 2. semester
Natural and Synthetic Polymers - master (optional), 2. semester
Natural and Synthetic Polymers - master (optional), 2. semester
Nutrition and Food Quality Assessment - master (optional), 2. semester
Technical Chemistry - master (optional), 2. semester
Technical Chemistry - master (optional), 2. semester
Level of study: 2.
Prerequisites for registration:
none
 
Assesment methods:
test
 
Learning outcomes of the course unit:
Tightening health action to improve the functioning of the cardiovascular, respiratory and musculoskeletal system.
 
Course contents:
The subject of Physical Education are taught the following sports:
- Aerobic
- Fitballs
- Footballs
- Futsal
- Volleyball
- Basketball
- Gym
- Swimming
- Spinning
- Karate
- Canoening
- Rafting
 
Recommended or required reading:
Basic:
MIKUŠOVÁ, L. -- ŠTURDÍK, E. -- MOŠOVSKÁ, S. -- BOBRÍK, M. Biochemical aspects of exercise in prevention of overweight and obesity. In p. 105--127.
BOBRÍK, M. -- ORTUTAY, M. Dejiny vysokoškolského športu na Slovensku. 2007. 184 p. ISBN 80-969524-7-1.
MIKUŠOVÁ, L. -- ŠTURDÍK, E. -- BOBRÍK, M. Health effects measurement of dance classes combined with nutritionally balanced diet and beta-glucan fibre drink. In International Conference on Diet and Activity Methods, Rome 14-17 May 2012: Abstract book. Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2012, p. 136.
BOBRÍK, M. Individualizácia pohybového zaťaženia v súvislosti s aktuálnym stavom funkčnej, motorickej trénovanosti a prostriedkami regenerácie u vrcholových a rekreačných športovcov: Č. projektu 1/1396/04 (riešiteľ). In VEGA 2004 - 2006, Moravec a kol.: Č. projektu 1/1396/04 (riešiteľ). p. 1.
KOLÁRIKOVÁ, A. -- JAĎUĎOVÁ, K. -- BOBRÍK, M. -- ONDRUŠOVÁ, L. Interest for sport activity at students of the 1st. academic year at FCHPT STU. In ZAPLETALOVÁ, Ľ. 8th FIEP European Congress, 29th August - 1st September 2013, Bratislava: book of abstracts. Bratislava : Comenius University, Faculty of Physical Education and Sports, 2013, p. 107. ISBN 978-80-89324-12-5.
BOBRÍK, M. -- KRIŽAN, M. Komparácia somatometrických ukazovateľov študentov FCHPT STU Bratislava s vybranou vzorkou študentov iných VŠ v SR. In MERICA, M. Vedecké práce 2012. Research papers 2012 [elektronický zdroj]. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012, p. 15--20. ISBN 978-80-227-3724-1.
PĚLUCHA, R. -- KRIŽAN, M. -- BOBRÍK, M. Level of motion efficiency of students at FCHPT STU in Bratislava. In ZAPLETALOVÁ, Ľ. 8th FIEP European Congress, 29th August - 1st September 2013, Bratislava: book of abstracts. Bratislava : Comenius University, Faculty of Physical Education and Sports, 2013, p. 177. ISBN 978-80-89324-12-5.
MIKUŠOVÁ, L. -- BOBRÍK, M. -- ONDRUŠOVÁ, L. -- ŠTURDÍK, E. New dance programme and balanced nutrition for civilisation disease prevention. FIEP Bulletin: 8th FIEP European Congress, 29th August - 1st September 2013, Bratislava, 83. p. 226--229. ISSN 0256-6419.
BOBRÍK, M. Pohyb, zdravie a výživa. Výživa a zdravie, p. 8--10.
BOBRÍK, M. -- KOLÁRIKOVÁ, A. -- ONDRUŠOVÁ, L. -- JAĎUĎOVÁ, K. -- KRIŽAN, M. -- PĚLUCHA, R. Somatický profil a motorická výkonnosť študentov FCHPT STU v Bratislava. Telesná výchova a šport, 22. p. 18--24. ISSN 1335-2245.
BOBRÍK, M. Telesná výchova a šport v podmienkach Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. In Slovenský školský šport. Národná konferencia o školskom športe 2009, Štrbské pleso, 5.-6.11.2009. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, 2009, p. 192--198.
BOBRÍK, M. Úroveň intenzity zaťaženia na hodinách telesnej výchovy u študentov. In Ošetrovateľstvo a zdravie III, Pohyb a zdravie VI.: Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. 2. apríl 2009, Trenčín, SR. 1st ed. Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2009, p. 372. ISBN 978-80-8075-384-9.
HYBENOVÁ, E. -- BOBRÍK, M. -- LAKATOŠ, B. Vybrané ukazovatele stavu výživy v súbore vysokoškolských študentov STU. In STARUCH, L. -- SEKRETÁR, S. Nové trendy v potravinárstve: Zborník vedeckých prác. Bratislava : STU v Bratislave, 2010, p. 115--120. ISBN 978-80-227-3398-4.
MIKUŠOVÁ, L. -- BOBRÍK, M. -- ŠTURDÍK, E. Vyvážená strava bohatá na cereálie, zeleninu, ovocie a inovované potraviny v kombinácii s novou pohybovou aktivitou ako základ kvalitného života. In RAJČÁK, M. -- KOLLÁROVÁ, D. Trvalo udržateľný rozvoj regiónov a podnikov pomocou inovatívnych a zelených technológií: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Trnava, 18. 10.2012. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012, p. 227--237. ISBN 978-80-8105-430-3.
BÁLEŠ, V. -- BOBRÍK, M. Význam športu v príprave budúcej inteligencie. In Slovenský školský šport. Národná konferencia o školskom športe 2009, Štrbské pleso, 5.-6.11.2009. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, 2009, p. 43--48.
VEDRALOVÁ, L. -- BENKO, Ľ. -- BOBRÍK, M. -- KOLÁRIKOVÁ, A. Vzťah medzi somatometrickými ukazovateľmi a telesnou zdatnosťou poslucháčov FCHPT STU v rokoch 2003 ? 2005. In International scientific conference Aging and Physical activity 2006, Poľsko. 2006, p. 978.
BOBRÍK, M. Vzťah vitálnej kapacity pľúc (VC) k objemu úsilného výdychu (FEV) v komparácii zdravých a chorých, fajčiarov a nefajčiarov - študentov FCHPT STU v Bratislave. In Ošetrovateľstvo - pohyb - zdravie, Trenčín 2010: Zborník vedeckých prác. p. 328--337.

 
Language of instruction:
slovak or english
 
Notes:
going trough 13 lessons of physical education for semester
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 427

Z
FX
100,0 %
0 %
Name of lecturer(s):
prof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD. (examiner, instructor, lecturer, person responsible for course, tutor) - slovak, english
Mgr. Jaroslav Hančák, PhD. (examiner, instructor, tutor) - slovak, english
Mgr. Katarína Jaďuďová, PhD. (examiner, instructor, tutor) - slovak, english
Mgr. Andrea Koláriková, PhD. (examiner, instructor, tutor) - slovak, english
PaedDr. Lucia Ondrušová, PhD. (examiner, instructor, tutor) - slovak, english
Mgr. Robin Pělucha, PhD. (examiner, instructor, lecturer, tutor) - slovak, english
 
Last modification:
29. 1. 2019
Supervisor:
prof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD. and programme supervisor


Last modification made by Ing. Tomáš Molnár on 01/29/2019.

Type of output: