Oct 29, 2020   2:41 p.m. Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Academic information system

Course syllabus 43404_4B - Physical education (FCFT - SS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


University:
Slovak University of Technology in Bratislava
Faculty:
Course unit code: 43404_4B
Course unit title:
Physical education
Mode of delivery, planned learning activities and teaching methods:
seminar2 hours weekly (on-site method)

 
Credits allocated:
1
 
Recommended semester/trimester: Automation, Information Engineering and Management in Chemistry and Food Industry - bachelor (compulsory), 2. semester
Automation, Information Engineering and Management in Chemistry and Food Industry - bachelor (compulsory), 2. semester
Automation, Information Engineering and Management in Chemistry and Food Industry (Remedial) - bachelor (compulsory), 4. semester
Biochemistry and Biophysical Chemistry for Pharmaceutical Applications - bachelor (compulsory), 2. semester
Biochemistry and Biophysical Chemistry for Pharmaceutical Applications - bachelor (compulsory), 2. semester
Biotechnology - bachelor (compulsory), 2. semester
Biotechnology - bachelor (compulsory), 2. semester
Biotechnology (Remedial) - bachelor (compulsory), 4. semester
Food, Nutrition, Cosmetics - bachelor (compulsory), 2. semester
Food, Nutrition, Cosmetics (Remedial) - bachelor (compulsory), 4. semester
Chemical Engineering - bachelor (compulsory), 2. semester
Chemical Engineering - bachelor (compulsory), 2. semester
Chemical Engineering (Remedial) - bachelor (compulsory), 4. semester
Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials - bachelor (compulsory), 2. semester
Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials - bachelor (compulsory), 2. semester
Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials (Remedial) - bachelor (compulsory), 4. semester
Level of study:
1.
Prerequisites for registration:
none
 
Assesment methods:
Test
 
Learning outcomes of the course unit:
Tightening health action to improve the functioning of the cardiovascular, respiratory and musculoskeletal system.
 
Course contents:
The subject of Physical Education are taught the following sports:
- Aerobic
- Fitballs
- Footballs
- Futsal
- Volleyball
- Basketball
- Gym
- Swimming
- Spinning
- Karate
- Canoening
- Rafting
 
Recommended or required reading:
Basic:
BOBRÍK, M. -- BENKO, Ľ. Analýza vzťahov medzi somatometrickými ukazovateľmi a ukazovateľmi funkčnej zdatnosti študentov FCHPT STU v Bratislave: Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie Pohyb a zdravie - IV. ročník. In Pohyb a zdravie - IV. ročník: Medzinárodná vedecká konferencia, Trenčín, 3.máj.2007. p. 10--17.
BOBRÍK, M. -- BENKO, Ľ. -- KOLÁRIKOVÁ, A. Analýza vzťahov medzi ukazovateľmi funkčnej zdatnosti poslucháčov FCHPT STU v Bratislave. In Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove: Zborník referátov z odborného seminára. Bratislava : STU v Bratislave, 1999, ISBN 80-227-1214-0.
BOBRÍK, M. Aplikácia vied o športe na katedrách telesnej výchovy a športu na VŠ v SR v poslednom desaťročí. In Medzinárodná konferencia z príležitosti 10. výročia založenia Vied o športe. FTVŠ UK Bratislava 2005. 2005.
MIKUŠOVÁ, L. -- ŠTURDÍK, E. -- MOŠOVSKÁ, S. -- BOBRÍK, M. Biochemical aspects of exercise in prevention of overweight and obesity. In p. 105--127.
MORAVEC, R. -- TOMÁNEK, Ľ. -- BOBRÍK, M. Diagnostikovanie tréningového, zápasového zaťaženia a individuálnych zmien trénovanosti u 14 - 15 ročných basketbalistov. Telesná výchova a šport = Physical education and sport, p. 7--12.
BOBRÍK, M. -- KRIŽAN, M. Komparácia somatometrických ukazovateľov študentov FCHPT STU Bratislava s vybranou vzorkou študentov iných VŠ v SR. In MERICA, M. Vedecké práce 2012. Research papers 2012 [elektronický zdroj]. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012, p. 15--20. ISBN 978-80-227-3724-1.
BOBRÍK, M. Návrat myšlienok Olympie na akademickú pôdu STU. Spektrum, 11. p. 2004. ISSN 1336-2593.
BOBRÍK, M. Pohyb, zdravie a výživa. Výživa a zdravie, p. 8--10.
BOBRÍK, M. -- LENDEL, V. -- BENKO, Ľ. Porovnanie výsledkov metód merania tuku omronom a kaliperom na vzorke študentov FCHPT STU. In Pohyb a zdravie. Physical Activities and Human Health: Vedecké práce. Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2004, ISBN 80-8075-014-9.
VEDRALOVÁ, L. -- BOBRÍK, M. -- KOLÁRIKOVÁ, A. -- BENKO, Ľ. Somatic and physical fitness relationship of students of Faculty of chemical and Food technology STU. In International scientific conference Aging and Physical activity 2006, Poľsko. 2006, p. 76.
BOBRÍK, M. STU - úrodná pôda pre šírenie kalokagatie. Spektrum, 13. p. 19. ISSN 1336-2593.
BOBRÍK, M. Telesná výchova a šport v podmienkach Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. In Slovenský školský šport. Národná konferencia o školskom športe 2009, Štrbské pleso, 5.-6.11.2009. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, 2009, p. 192--198.
SCHOLZOVÁ, A. -- BOBRÍK, M. Telesný rozvoj študentov a študentiek Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava. In Physical Education, Sports, Research at the Universities. 1st ed. Bratislava : STU v Bratislave, 2007, p. 142. ISBN 978-80-227-2728-0.
BOBRÍK, M. -- ONDREJKOVÁ, A. Teória a prax výchovy k zdravej výžive v školách. 2006.
BOBRÍK, M. Úroveň intenzity zaťaženia na hodinách telesnej výchovy u študentov. In Ošetrovateľstvo a zdravie III, Pohyb a zdravie VI.: Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. 2. apríl 2009, Trenčín, SR. 1st ed. Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2009, p. 372. ISBN 978-80-8075-384-9.
BOBRÍK, M. -- BENKO, Ľ. -- KOLÁRIKOVÁ, A. Úroveň odrazovej výbušnosti dolných končatín študentov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie v škol. r. 2005/2006. Telesná výchova a šport, 16. p. 14--16.
BOBRÍK, M. -- BENKO, Ľ. Výsledky longitudinálneho skúmania vzťahov medzi somatometrickými ukazovateľmi a ukazovateľmi funkčnej zdatnosti študentov FCHPT STU v Bratislave v školských rokoch 2002 - 2007. In Physical Education, Sports, Research at the Universities. 1st ed. Bratislava : STU v Bratislave, 2007, p. 35. ISBN 978-80-227-2728-0.
BOBRÍK, M. Výsledky merania vitálnej kapacity pľúc (VC) u študentov FCHPT STU Bratislava vo vzťahu k objemu úsilného výdychu (FEV) v komparácii zdravých a chorých, fajčiarov a nefajčiarov. In JEDLIČKA, J. Akademický šport 2011: Zborník vedeckých prác. Bratislava : SAUŠ, 2011, p. 11--18. ISBN 978-80-552-0696-7.
BOBRÍK, M. -- BENKO, Ľ. -- KOLÁRIKOVÁ, A. Vysokoškoláci a problém podielu tuku na celkovej telesnej hmotnosti. In Vedecké práce z medzinárodnej interdisciplinárnej konferencie. 2005.
VEDRALOVÁ, L. -- BENKO, Ľ. -- BOBRÍK, M. -- KOLÁRIKOVÁ, A. Vzťah medzi somatometrickými ukazovateľmi a telesnou zdatnosťou poslucháčov FCHPT STU v rokoch 2003 ? 2005. In International scientific conference Aging and Physical activity 2006, Poľsko. 2006, p. 978.

 
Language of instruction: slovak or english
 
Notes:
the subject is required 13 hours of participation in exercises TV
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 5769

Z
FX
100,0 %
0 %
Name of lecturer(s):
prof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD. (examiner, instructor, lecturer, person responsible for course, tutor) - slovak, english, german
Mgr. Jaroslav Hančák, PhD. (examiner, instructor, tutor) - slovak, english
Mgr. Katarína Jaďuďová, PhD. (examiner, instructor, tutor) - slovak, english
Mgr. Andrea Koláriková, PhD. (examiner, instructor, tutor) - slovak, english
PaedDr. Lucia Ondrušová, PhD. (examiner, instructor, lecturer, tutor) - slovak, english
Mgr. Robin Pělucha, PhD. (examiner, instructor, lecturer, tutor) - slovak, english
 
Last modification:
29. 1. 2019
Supervisor: prof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD. and programme supervisor


Last modification made by Ing. Tomáš Molnár on 01/29/2019.

Type of output: