6. 12. 2019  23:31 Mikuláš
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N418V0_4I - Vyhodnocovanie výsledkov analytických meraní (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N418V0_4I
Názov predmetu: Vyhodnocovanie výsledkov analytických meraní
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: biotechnológia - inžiniersky (výberový), 2. semester
biotechnológia - inžiniersky (výberový), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
písomný test
 
Výsledky vzdelávania:
Študent sa podrobne zoznámi a precvičí si spôsoby vyhodnotenia výsledkov analýz postupmi chemickej a inštrumentálnej analýzy. Dokáže vyhodnotiť neistoty výsledkov meraní.
 
Stručná osnova predmetu:
Technika výpočtov pri práci s približnými číslami, Približné čísla a operácie s nimi. Zaokrúhľovanie a správny zápis výsledkov výpočtov.
Spôsoby vyjadrovania a výpočtov koncentrácie zmesí. Stechiometria a zákony zachovania (hmotnosť, náboj, vodíkové katióny, elektrónové páry)
Vedenie laboratórnych záznamov, používanie správnych chemických a analytických pojmov. Grafy a ich správna konštrukcia.
Váženie a meranie objemu. Príprava roztokov a neistota koncentrácie pripravených roztokov. Zrieďovanie roztokov a neistota konečnej koncentrácie.
Výpočet jednoduchého priameho odmerného stanovenia a neistota výsledku takéhoto stanovenia.
Výpočet odmerného stanovenia spätnou titráciou a neistota výsledku takéhoto stanovenia. Gravimetrické stanovenie a jeho neistota.
Vplyv podmienok pri chemickej analýze na výsledok stanovenia, správnosť indikácie stechiometrického prebehnutia reakcie, podmienky úplnosti reakcie, úplnosť separácie, úplnosť zrážania, vplyv interferencií.
Aplikácia základných štatistických postupov v hodnotení výsledkov meraní. chyba a neistota. Priemery, medián, intervalový výsledok, základné rozdelenia náhodných veličín. Od¾ahlé hodnoty. Základné štatistické testy.
Kalibrácia a štandardizácia. Korekcie. Regresia. Výpočet výsledku stanovenia pri lineárnej kalibračnej čiare. Nelineárna kalibračná čiara. Neistota výsledku pri použití kalibračnej čiary na stanovenie.
Metóda kalibrácie prídavkom štandardu a jej spôsoby aplikácie. Neistota výsledku stanovenia.
Znižovanie vplyvu šumu pri inštrumentálnych postupoch analytického merania.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GARAJ, J. -- LABUDA, J. Analytická chémia I. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 1996. 188 s. ISBN 80-227-0838-0.
TARAPČÍK, P A K. Analytická chémia I. Zbierka príkladov. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1990. 105 s.
TARAPČÍK, P A K. Analytická chémia: Seminárne cvičenia - riešené príklady. Bratislava : STU v Bratislave, 2001. 145 s. ISBN 80-227-1469-0.
BUSTIN, D. Analytická chémia II. Bratislava: STU v Bratislave, 1996. 213 s. ISBN 80-227-0885-2.
LABUDA, J. -- TARAPČÍK, P. -- GARAJ, J. -- HROUZKOVÁ, S. -- LEHOTAY, J. -- MANOVÁ, A. -- SÁDECKÁ, J. Príručka vybraných pojmov v analytickej chémii. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012. 205 s. ISBN 978-80-227-3769-2.
PURDEŠOVÁ, A. -- TARAPČÍK, P. -- SÁDECKÁ, J. -- HROBOŇOVÁ, K. -- ŠPÁNIK, I. -- RIEVAJ, M. -- ŠVORC, Ľ. -- MANOVÁ, A. -- ČACHO, F. Praktikum z analytickej chémie. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2011. 242 s. ISBN 978-80-227-3555-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 5

ABCDEFX
40,0 %60,0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc. (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 7. 2019
Schválil: prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 16. 07. 2019.

Typ výstupu: