21. 11. 2019  21:56 Elvíra
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N426Z1_4B - Základy biochémie (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N426Z1_4B
Názov predmetu: Základy biochémie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: biotechnológia - bakalársky (povinný), 4. semester
chémia, medicínska chémia a chemické materiály - bakalársky (povinný), 6. semester
potraviny, výživa, kozmetika - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou absolvovania predmetu je získanie hodnotenia lepšieho ako E podľa štandardnej stupnice na skúške.
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti majú získať poznatky o zložení buniek, štruktúre a funkcii biopolymérov, o vlastnostiach enzýmov a základoch energetického metabolizmu.
 
Stručná osnova predmetu:
Chemické zloženie živých organizmov. Ióny, stopové prvky, výskyt a funkcia, úloha vody. Tlmivé roztoky. Energetika živých organizmov. Rovnovážne a nerovnovážne procesy. Chemické rovnováhy. Spriahnutie endergonických a exergonických dejov. Makroergická väzba. DNA, jej štruktúra a vlastnosti. Denaturovanie DNA. Replikácia. Druhy, štruktúra a funkcia RNA. Transkripcia. Genetický kód. Enzýmová aktivita RNA. Aminokyseliny, štruktúra, vlastnosti, chemické reakcie. Peptidová väzba. Bielkoviny a polypeptidy, ich vlastnosti a štruktúra. Metódy štúdia štruktúry bielkovín. Proteosyntéza. Monosacharidy. Chiralita a stereochémia. Biologicky významné monosacharidy, ich deriváty, oligosacharidy a polysacharidy. Glykozidová väzba. Mastné kyseliny, triacylglyceroly, vosky, komplexné lipidy, cholesterol. Enzýmy. Enzýmové reakcie, kinetika, inhibícia. Metabolizmus bunky a jeho regulácia. Jacobov-Monodov model operónu. Regulácia zmenou enzýmovej aktivity. Anaeróbna glykolýza. Glukoneogenéza. Aeróbna glykolýza. Cyklus kyseliny citrónovej. Anaplerotické reakcie. Glyoxylátový cyklus. Pentózový cyklus. Oxidačná fosforylácia. Dýchacia reťaz. Spriahnutie oxidácie substrátu a tvorby ATP. Protonmotívna sila. Transport substrátov a produktov cez cytoplazmovú membránu. Utilizácia mastných kyselín. Enzymologické, energetické a transportné aspekty. Fotosyntetická fosforylácia a fixácia uhlíka. Reakcie fotosyntézy nezávislé na svetle. Fixácia CO2 v rastlinách C3 a C4 typu. Fotorespirácia. Calvinov cyklus.

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŠKÁRKA, B. -- NOVÁK, M. -- FERENČÍK, M. Biochémia. Bratislava: Slovak Academic Press , 2000.
VOET, D. -- VOET, J G. Biochemistry. New York : John Wiley & Sons, 1995. 1361 s. ISBN 0-471-58651-X.
STRYER, L. Biochemistry. New York : W.H.Freeman, 1988. 1089 s. ISBN 0-7167-1920-7.
HOLDE, K. -- MATHEWS, C K. Biochemistry. Redwood City : The Benjamin/Cummings Publ.Comp, 1990. 1129 s. ISBN 0-8053-5015-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
povinný
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 701

ABCDEFX
4,0 %10,6 %25,8 %29,4 %28,4 %1,8 %
Vyučujúci: doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD. (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 17. 7. 2019
Schválil: doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 17. 07. 2019.

Typ výstupu: